English French German Italian Portuguese Russian Spanish
سلسله عالمیه
نوشته شده توسط نورالدین چهاردهی نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران - انتشارات اشراقی – 1389 شمسی   
چهارشنبه ، 29 مرداد 1393 ، 01:21

مقاله شماره 101

یك سلسله كه از دوده خاكسار جلالى غلام على شاهى در عصر حاضر منشعب گردیده است سلسله ‏اى بنام سلسله عالمیه مى ‏باشد .

قبل از آنكه درباره كیفیت این مسلك به بحث پردازیم جهت استحضار خوانندگان ارجمند این نكته را متذكر مى ‏شود كه:

قطب سلسله مى ‏تواند قوانین جزیى را تغییر و تبدیل دهد اما مجاز نمى‏باشد كه قوانین اصلى را مشمول این نظر قرار دهد .

و شیخ هر سلسله كه دیگجوش داده باشد و برنام طریقت وى كلمه شاه افزوده شده باشد بمنزله قطب بوده و اختیارات فوق را دارا مى‏ باشد ولى هر گاه در علم عرفان و عمل به مقامات عالیه نائل شده باشد مجاز است شعبه ‏اى در یك سلسله پدید آورد مانند كوثریه یا صفى على شاهى كه از شاخه‏ هاى نعمة اللهى است اگر شیخ یا قطب در علم و عمل صاحب نظر و راى باشد مى ‏تواند سلسله مستقلى ابداع كند مانند قادریه و نقشبندیه اكنون به بحث در باره سلسله عالمیه مى ‏پردازد.

بنیان گذار مشرب عالمیه آقاى حاج شیخ عبدالكریم مدرس عالم است كه شرح حال مجددى درباره خود مرقوم داشته ‏اند كه تلخیص آن ذیلا نقل مى ‏گردد.

حقیر فقیر حاج شیخ عبدالكریم مدرس عالم در عنفوان جوانى جویاى كمال بودم از هشت سلسله اجازه دستگیرى و ارشاد دارم با رویاهاى صادقانه مستقیماً با مولا (ع) تماس داشته‏ ام به سه نفر اجازه تلقین ذكر داده ‏ام كه صلاح نبوده و سوء استفاده نموده ‏اند و لذا اجازه آنها را كه اجازه مقدماتى براى ارشاد بود آنها را از این مقام عزل نمودم .

این اقطاب ظاهرى مدعى را نه فقط قبول ندارم بلكه آنها را معتقد به مبداء و معاد نمى‏دانم... و اكنون خیلى از مسائل واضح و روشن شده است .

هشدار مى‏دهم كه افراد عمر خود را باطل نكنند و از دكان داران سیاسى پیروى نكنند.

از حقیر خواستند كه مقام ارشاد در سلسله آنان را بپذیرم اما چون آگاه بودم كه در ادعا كاذب هستند خندیدم و پیشنهاد آنان را رد كردم.

كسانى كه اذكار و ادعیه را از كتب استخراج نموده سودى نمى‏ برند بلكه نتیجه معكوس خواهد بود.

فقیر اقل الحاج معصوم على شاه مدرس عالم بتاریخ اول مهر ماه سنه 59 ھ .ش‏

آقاى مدرس عالم در 16 تیرماه سنه 1305 ھ.ش در نجف متولد شد و در كوفه متوطن بود و در سنه 1318 ھ.ش نزد حاج كربلایى محمد على سرابى نورعلیشاه شیخ المشایخ سلسله خاكسار جلالى كه ساكن مشهد و متولى اباصلت و خواجه مراد بود و از مشایخ حاج بهار و شیخ المشایخ از طرف حاج مطهر بود مشرف بفقر شد و سه سال در شهر مشهد مقیم شده و از طرف نور على شاه عهده‏ دار امور بقعه خواجه مراد گردید.

و در سال 26 هـ .ش بتهران آمده تاهل اختیار كرد و از كسوت درویشى خارج شده در لباس روحانیت درآمد و داراى دفتر ازدواج و طلاق گردید و در منبر نیز دستى دارد.

مدرس عالم با حاج مطهر رنجش پیدا كرده و از سرسلسله خاكسار جدا شد.

مدرس عالم اظهار مى ‏دارد از جانب حضرت رضا (ع) ماموریت یافتم كه سلسله عالمیه را پى ریزى كنم. آثارش بشرح زیر است :

1- آیات ولایت .

2- تحفه درویش .

3- گنجینه اولیاء.

4- هزار درویش .

كه مجموعاً تا كنون یازده مجلد تالیف كرده‏ اند شعر مى سرایند و به تكلم زبان عربى قادر است .

براى ورود به سلسله عالمیه طالب مى ‏باید دو نفر را معرف خود قرار دهد و ضامن معتبر ضمانت كسى را كه خواستار ورود به فقر بوده بعهده گیرد.

در ذیل عكس خود این دو بیت را سروده كه نقل مى ‏شود.

در ضمیر عكس با دقت نگر

تا به بینى نور و صنع كردگار

مدرس شد فقیرى با شجاعت

كه نبود از كسم در دل دهشتم

در ذیل عكس خود مرقوم داشته ‏اند :

بار الها به مصطفات قسم

بارالها به مرتضات قسم

یكى از رساله‏ هاى عالم رساله (ادعیه كامل قرآن) است كه در اول كتاب نوشته شده است (عارف ربانى سى سال راه طریقت رفته است).

رساله دیگر مدرس عالم (اطوار العشق یا اسرار و اركان تصوف اثر حاج معصوم على شاه مدرس عالم نجفى فرزند على در 220 صفحه است بیت زیر از سلسله عالمیه ذكر مى‏گردد.

باش در راه شریعت استوار

تا شوى اندر طریفت پایدار

کتاب سیری درتصوف

اثر نورالدین چهاردهی