English French German Italian Portuguese Russian Spanish
احضار ارواح
نوشته شده توسط نورالدین چهاردهی نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران - انتشارات اشراقی – 1389 شمسی   
چهارشنبه ، 29 مرداد 1393 ، 11:42

شماره مقاله :113

اولین كسى كه در ایران پایه گذار احضار ارواح و ارتباط با ارواح را بنا نهاد دكتر خلیل ثقفى اعلم‏ الدوله بود این ناچیز با دانشمند پر مهر آزاده آقاى اعزاز ثقفى فرزند دكتر ثقفى آشنا گشته و باب دوستى مفتوح گردید آقاى ثقفى مانند پدر در این علم سالها رنج برده و سالیان دراز در پاریس اقامت داشت و با فضلاء غرب كه در این زمینه صاحب نظر بودند مراوده داشت و در این باب چه شفاهاً و چه كتباً این بیمقدار را یارى داد.

آقاى ثقفى مخالف سرسخت دعاوى گزاف بوده و توان گفت در ایران كسى هم پایه او نیست و بسیار متواضع مى‏باشد و این ذره نادار از آقاى اعزاز ثقفى اظهار رضایت و تشكر دارد و عده معدودى به اهمیت مقام علمى ایشان آگهى دارند اعلم الدوله كتبى در این باره تدوین فرموده‏اند كه دسترسى بدان نوشته ‏ها نیست امید است تجدید چاپ شوند مانیه تیسم علم مغناطیس است مغناطیس فلزى است كه فلز دیگر را جذب مى ‏نماید.

هیپنوتیزم بوسیله قواى مغزى عامل و تمركز فكر كمك به اعصاب چشم مدیوم داده و او را به خواب مى‏برد در بدایت امر به یك نقطه كه محاذى چشم او باشد مى‏نگرد و بعد لیوان آبى را در كف دست راست قرار داده و دست راست را بجلو كشیده و به آب نگاه مى‏ كند.

و مدیوم را در حال ترانس یعنى غشوه مى ‏برد و روح رابط آنست كه یكى از ارواح حاضر مى ‏شود كه در جلسات احضار روح وسیله ارتباط با ارواح دیگر شود و این عمل مغناطیسى را انجام مى‏ دهد تله پاتى یعنى دور حسى گذشته و حال و آینده را درك نمى ‏كند زیرا زمان آینده آن به آن بوجود مى‏آید لذا توان گفت كه آینده وجود ندارد مگر نادر مانند ناپلئون كه به اصول فرماندهى آشنا باشد و آینده نزدیك را حدس مى ‏زند.

هر مخترعى چیزى كشف مى ‏كند كشفیات القاء عالم ارواح است تمامى ارواح بد و خوب را القاء مى ‏كنند.

افراد با سواد و بى سواد در عالم ارواح فرق مى ‏كنند و با سوادها در عالم ارواح بیشتر درك مى ‏كنند.

تمدن و پیشرفت در كره زمین در اثر توجه ارواح است .

اگر كسى بخواهد در اثر تله پاتى به فرد دیگرى در شهر دورى كه عامل آن شهر را ندیده باشد قادر به القاء نیست مگر عامل در ترانس رود و تلاقى افكار دو نفر را عمل مغناطیسى نامند .

اگر عامل سوءاستفاده كند و منظور شهوى داشته باشد نیروى وى كاسته مى ‏شود.

اگر روح از بدن خارج شود داراى پریسپرى (قالب مثالى) مى‏باشد .

روح از سه چیز تشكیل شده :

1- ذرات روحى

2- غشاء دورش

3- شعور و عقل

گوستاو لوبون كتابى درباره اثبات ماده تدوین كرده‏است. بعد مابین او و كروكس پروفسور انگلیسى مباحثاتى در گرفت كروكس آمپولى اختراع كرد كه كروكس نامیده شد این آمپول ذرات مثبت و منفى دارد تجزیه این ذرات معلوم گردید مواد ذرات روحى دارند.

گوستاو لوبون كتابى نگاشت كه روح را به اثبات رسانیده است قبل از جنگ اول ژنرالهاى فرانسه دور میزى گرد آمده بودند كه تصمیم بر جنگ گیرند ارواح جنگجویان قبل مانند ناپلئون به این افراد الغاء جنگ نمودند و ناگهان افسران عالى رتبه تصمیم به جنگ گرفتند.

روح در فاصله 70 سانتى متر بدن قرار گرفته است .

مركز ذرات ماده كه روحى مى ‏باشد در مغز انسان جا گرفته است .

گوستاو لوبون فرانسوى فیلسوف مادى سى جلد كتاب در اثبات ماده نوشت:

روح كل خدا است كه در همه عوالم هستى پخش شده است و مكان آن در اتم كه ذرات روحى دارد.

در اتم محورى از الكترون كه دور محور مى ‏چرخد و نپروتون دور او در حركت است و تصادف نمیكند زیرا شعور دارند و مانند ابر است از هم جدا نمى‏ شود و تمام هستى را فرا گرفته است.

در كتاب (از فروید به حافظ) اثر دكتر على فلاحتى در صفحه 4 مى‏نویسد از قرن ششم تا دهم كار شیطان پرستان به اوج خود رسید و در سنه 1165 م عده جادوگران فقط در فرانسه به سیصد هزار نفر مى‏ رسید.

در صفحه 18 نوشته است در 1850 م میز وسیله ارتباط ارواح بود.

در صفحه 20 در سنه 1868 م ارواح مجسم مى‏شوند.

در صفحه 21 در سنه 1898 م در منزل فلاماریون جلسه احضار ارواح تشكیل گردید.

دكتر خلیل ثقفى اعلم‏الدوله كه در رشته روان شناسى - الهیات و معرفةالروح و مغناطیس در دانشكده شاركو در فرانسه به تحصیل پرداخت.

ویلیام كروكس گوید گوستاولوبون در آثار خود نوشته است كه ذرات گاز منبسط شده بمجرد برخورد با قطب منفى قوه برق تولید كرده بدون آنكه تركیب و ماهیت آن تغییر پیدا كند در آن دوران آگاه نبوده‏اند كه اتم گسیخته و قابل تجزیه باشد بلكه تصور مى‏كردند كه اتم‏ها از هم جدا شده ظاهراً همان خاصیت خواهد داشت و جنبه مادى خود را در بردارد ولى این فرضیه در برابر آزمایش گازهاى درونى آمپول كروكس مردود گردید چه فعل و انفعالات مواد محتوى آن كه نشان داده شد بدون آنكه هیچ یك از اجسام تولید شده را در بر گرفته و قابل تفكیك بوده باشد پس مى‏توان نتیجه گرفت كه اتوم‏ها نیز خارج از ماده استوار مى ‏باشند.

برتوله شیمى دان معروف فرانسوى نظریه كیمیاگران گذشته را صحیح دانسته و گوید محال است كوچك‏ترین ذرات اتمى ناگهان ایجاد شده باشند.

یكى از علماى معرفت‏الروح فرانسوى كه شهرت جهانى دارد و پیش گوئى‏ هاى بسیار گفته و به تحقق پیوسته است .

میشل نوستر آداموس است كه در سنه 1503 م در قصبه سن رمى واقع در فرانسه از یك خانواده یهودى پا بعرصه وجود نهاد و در سنه 1566 م درگذشت.

و درس طب را فراگرفت و در شهر قدیمى سالن بواسطه شیوع امراض مسریه و وبا نوستراداموس با تركیب داروهاى گیاهى مرضا را شفا داد و بشهرت رسید و بعد مدعى شد كه بوى الهام مى‏شود و مدعى مقام پیغمبرى شد و كتابى به نام سنتوریس تالیف كرد ملكه فرانسه كاترین وى را طلبید كه در مورد فرزندش پیش ‏گوئى كند.

یكى از فرزندان نوستراداموس كه معروف به نوستراداموس جوان بود مدعى پیامبرى شد و بعد به قتل رسید.

فرزد دیگر نوستراداموس موسوم به سزار در 1612 م فوت كرد.

ژان نوستراداموس برادر نوستراداموس در 1850 م درگذشت بعد از نوستراداموس دویست سال بعد شخصى به نام كاگلیوسترو در علوم غریبه تبحر یافته بود نام اصلى او ژزف بالزامو بوده است كه به یونان و مصر و عربستان و ایران مسافرت كرد و علوم شرقى و غریبه و كیمیاگرى آموخته بود و مدعى ارتباط با ارواح گردید و در سنه 1780 م وارد فرانسه شد و در پاریس اقامت گزید و در 1793 م درگذشت و بواسطه فقر و تنگدستى به فراماسونرى رو آورد و این جماعت بوى كمك مى ‏كردند. سالها بعد در زندان درگذشت .

الكساندر دوما پدر در كتابى كه دو جلد است بنام (ژزف بالسامو) انتشار داد كه بزبان فارسى برگردانده شد.

این ناچیز گوید بهترین نوع احضار ارواح وسیله مانیتیزم انجام مى‏ گیرد احضار ارواح غیر ممكن است و باید گفته شود ارتباط ارواح است ملاك عمده این اعمال تمركز قوى فكرى است كه عامل و مدیوم و دیگر افراد جلسه با اراده خود به مدیوم القا مى ‏كنند یا ناخودآگاه لذا مناط اعتبار نیست و ارواحى كه تازه از دنیاى خاكى به عالم بقا رفته و دلبستگى بدنیاى خاكى دارند القا مى ‏كنند .

اگر فردى در جلسه حضور داشته باشد و دریابیم كه در گذشته به چه نامى بسر برده و بعد همان شخص را احضار كنیم باز پاسخ مى‏دهد در صورتى كه همان صاحب روح در جلسه شركت دارد .

پس پاسخ دهنده كیست و روح قابل رویت نیست ما در خواب اشخاص را با جسد پریسپرى (قالب مثالى) مشاهده مى ‏كنیم .

عده ‏اى در ایران تحت عنوان احضار ارواح شیادى كرده و مورد اعتماد نمى‏باشند در غرب نیز عده ‏اى عوام فریب بوده و اخاذى مى‏ كنند اما برخى صادقند اما نمى ‏توان به گفتار و اعمال آنان بدیده قبول نگریست اما اگر در مسئله روح بدون اتكا به علوم كار كنیم ارواح عالیه تجسد مى‏یابند و براى این بیمقدار حشمتى كه اویسى حضرت امام حسین (ع) بود ده دقیقه بر من ظاهر شد و بر سر مزار خیام كیوان قزوینى و خیام ظاهر شدند اما آن ایام قادر بسخن گفتن با آن دو بزرگ مرد نبودم .

اگر كسى تحت تربیت روحى كسى باشد آن بزرگ با جسد عنصرى نیز مى‏ تواند ظاهر شود چون صفت خلاقیت دارند.

صاحبان جلسه احضار ارواح به تناسخ اعتقاد راسخ دارند و خود را بى نیاز به ادیان تصور مى ‏كنند .

این جلسات ابزار دست سیاستهاى استعمارى است و عده‏اى از سران فراماسیون به علوم روحى مشغول شده تا بتوانند به نیات خود جامه عمل بپوشانند .

احضار كجا و ارتباط آن هم با عنایت ارواح شامخه تحقق مى ‏یابد لذا بضرس قاطع گوید این گونه مجامع در ایران یكسره لغو و بیهوده است و اعتماد را نشاید مجمع سیاسى است و مخارج آنان از پشت پرده تامین شده و گفتار و اعمالشان با هیچ آئینى موافق نبوده بلكه اقدامى است براى نابودى ادیان و مذاهب امید است جوانان ما فریب این دامها را نخورند و از بند اوهام برهند.

کتاب سیری در تصوف

اثر نورالدین چهاردهی