English French German Italian Portuguese Russian Spanish
معنای spiritual (اسپری چوال)
نوشته شده توسط مسعود رضا مدرسی چهاردهی   
چهارشنبه ، 22 مرداد 1393 ، 18:21

شماره مقاله 27

واژۀ اسپری چوال به معنای روحی است و به پیروان مكتب روحی اطلاق می شود آنكه پرتو حقیقت را در آئینه پدیده ها می بیند و به دنبال نور و روشنایی است .

به خدا ایمان دارد و حقیقت را خواهان است ‍‍‍‍] خدا (God) و (True) یكی است ]. پس روندگان راه حق و حقیقت اسپری چوال های حقیقی اند .

عاشقان موحدی كه حقیقت هستی را در پس صورت های آیین ها و مذاهب گوناگون جستجو گرند و به دانش های پیشین بسنده نمی كنند چه بسا گنج را در ویرانه بیابند و طلا را در خاكروبه .

ایمان به خدای یكتا و حقیقت مطلق وامی داردشان تا به حقیقت دین سر تعظیم فرود آورند و خدا را برتر از هر دین و مذهب و بزرگتر از هرچیز و هر كس بدانند همو كه صدای لااله الا الله را [نیست خدایی جز خدای یگانه ] را در زنگ معابد و ناقوس كلیسا و شیپور یهود و اذان مساجد می شنود .

و این فرق است با آنكه مقید به هیچ دین و آئینی نیست و از چشمه های حقایق روحانی هیچ دینی بهره نمی برد و مؤمنانه هم بر اقیانوس حقیقت تعظیم نمی كند و خود را اسپری چوال می نامد.

اسپری چوال از تعصب بر صورت دین بركنار است اما حقیقت دین را به جان خواهان است.

 

روحیون هر چه كه آفریده شده است را دارای جان و روح می دانند و جوهر كشی از روحانیت پدیده ها و جذب و لطایف از ادیان را عاملند تا جذب جان خویش ساخته جان خود را فربه تر سازند.

نامحدود در حد نمی گنجد و او را هر چه بدانی باز او را گم كرده ای ولی هر چه وجود یافته و تعیــّن (ماهیت و حدی ) دارد به حقیقتی تكیه دارد و حقیقت و جان آن شیئی اگر تكیه به جان بزرگتر از خود (حقیقت برتری ) ندارد او علت العلل آن دایرۀ وجود است.

اما حقیقت مطلق از سلسلۀ علت و معلولی به هر نحوی خارج است لم یلد و لم یولد است قابل ادراك و شناخت با هیچ وسیله و ابزاری نیست چون هیچ نیرویی بر او محیط نیست .

و از این روست كه گاه از زبان اسپری چوال ها شنیده می شود كه همه چیز خدا است و نیز هیچ چیز خدا نیست.

« Every thing is god»

« God is nothing»

نه آنكه خدایی نیست .

چگونه می شود عده ای را كه مفهوم این سخن را « خدا قابل اشاره نیست » را نیافته و از اساس منكر خدای یگانه اند را روحی نامید.

این حقیر بر این باورم كه پیمبران الهی همچون موسی كلیم الله و عیسی روح الله اسپری چوال های حقیقی اند.

سخن كوتاه

چه بسیار دیندارانی كه روحی اند و اسپری چوال به معنای بی دینی نیست .

اما اگر بخواهیم بدانیم برای یك رهرو طریقت روحی اسپری چوال چه مبانی نیاز است تا او را در سفر به سرای حقایق و دریافت معارف یاری رسان باشد اعتقاد به 3 اصل ضروری است :

1. توحید یگانه پرستی

یكی جویم   یكی دانم   یكی خوانم

1. تجرد روح

2. بقای روح

ما مسلمین معتقدیم كه قرآن كریم دریای پرگوهری از معارف است كه خالص تر از دیگر آیین ها برای پیروان حقایق روحی تحف گرانبها دارد. ادامه دارد.

كمترین بندگان

مسعود رضا مدرسی چهاردهی