English French German Italian Portuguese Russian Spanish
فرزانه خردمند | Wise Kheradmand
نوشته شده توسط رشید شهمردان نقل از : کتاب تاریخ زرتشتیان – فرزانگان زرتشتی اثر رشید شهمردان   
پنجشنبه ، 30 مرداد 1393 ، 08:28

مقاله شماره 140

فرزانه خردمند از نژاد سام نریمان چون به فیض صحبت دستور آذركیوان رسید رنجها برد و ریاضت ها كشید و از عارفان نامی گشت . به قول موبد درویش خوشی مولف بزمگاه روزی خردمند با رستم یكی از مریدان كامل آذركیوان روبرو شده به پیكر اژدهایی برآمد و از نفس خویش آتش بارید و چنار تنومندی را با دم آتشین خویش بسوخت . خردمند به قول صاحب دبستان سه ماه پس از مرگ بهمن رخت به آشیان جاودانی برد.

كارهای خارق عادات بسیاری به خردمند نسبت می دهند ازآن جمله آفتاب پوشانیدن و روز را شب كردن ،ستارگان را به روز آشگارا ساختن ،بر آب رفتن[1] بارور گردانیدن درخت در بی هنگام ،سبز كردن درخت خشك ،تبدیل شدن به پیكر جانوران ،خود را از چشم مردم غایب ساختن ،سجود اشجار ،تولید برق در آسمان و غیره شمه ایست كه موبد درویش خوشی در بزمگاه نقل نموده است ومی گوید این گروه در خلع بدن چنان مهارت داشتند كه هر گاه می خواستند از جسم جدا و در عالم ارواح به گردش می پرداختند و كلیه علوم مشهور و غریب و عجیب را از عالم دیگر آموخته بودند و در ریاضت سرآمد اقران و مواد عناصر ایشان را فرمانبردار بود.

صاحب دبستان در پتنه به ملاقات خراد ،فرشید ورد ،بهمن و خردمند چهار نفر از مریدان كامل و عارف رسای دستور آذركیوان نایل و به قول خودش مورد تلطف آنها واقع شده است. شیخ فرماید:

سزد صاحب دلی روزی ز رحمت كند در كار درویشان دعایی

تاريخ زرتشتيان - فرزانگان زرتشتي

رشید شهمردان


[1] . ابن بطوطه در سیاحت نامه خویش ازیك نفر زن هندو ساكن سند صحبت می دارد كه مورد غضب پیشوایان دینی واقع و چون خواستند او را در دریا غرق سازند نتوانستند هرچند می كوشیدند زن در آب فرو نمی رفت و بر سطح آن می ماند.