English French German Italian Portuguese Russian Spanish
فرزانه رستم | Wise Rostam
نوشته شده توسط رشید شهمردان نقل از : کتاب تاریخ زرتشتیان – فرزانگان زرتشتی اثر رشید شهمردان   
پنجشنبه ، 30 مرداد 1393 ، 19:40

مقاله شماره 168

فرزانه رستم يكي از مريدان حضرت دستور آذركيوان و در علم دين و عرفان كامل و به قول صاحب دبستان مدارج سلوك و تصوف را در خدمت پير و مرشد خويش به احسن وجهي به پايان رسانيد. صاحبدلي بود رسا و به كشف و شهود توانا و لگام مواد آخشيجي را به تصرف داشت . موبد خوشي در بزمگاه نام او را جزو نام 12 نفر از مريدان كامل دستور آذركيوان ضبط نموده است و در جاي ديگر مي نويسد كه روزي فرزانه رستم با فرزانه خردمند كه ذكرش گذشت براي آزمايش نيروي روحاني خويش با هم روبرو مي شوند . خردمند خود را به پيكر اژدهايي تنومند در مي آورد و از نفش خويش آنقدر آتش مي بارد كه چنار تنومندي را با دم آتشين خويش مي سوزاند ولي به فرزانه رستم آسيب وارد نمي آيد.

تاريخ زرتشتيان - فرزانگان زرتشتي

رشید شهمردان