مدیر سایت

مارس 29, 2019

آنم كه پديد گشتم از قدرت تو

آنم كه پديد گشتم از قدرت تو
مارس 29, 2019

آن قصر كه بر چرخ همى زد پهلو

آن قصر كه بر چرخ همى زد پهلو
مارس 29, 2019

آنها كه خلاصه جهان ايشانند

آنها كه خلاصه جهان ايشانند
مارس 29, 2019

اى مانده شب و روز به دنيا نگران

اى مانده شب و روز به دنيا نگران
مارس 29, 2019

اسرار ازل را نه تو دانى و نه من

اسرار ازل را نه تو دانى و نه من
مارس 29, 2019

آن را كه وقوف است بر احوال جهان

آن را كه وقوف است بر احوال جهان
مارس 29, 2019

اين چرخ فلك كه ما در او حيرانيم

اين چرخ فلك كه ما در او حيرانيم
مارس 29, 2019

اى صاحب فتوى ز تو پركارتريم

اى صاحب فتوى ز تو پركارتريم
مارس 29, 2019

ايزد چو نخواست آنچه من خواسته ‏ام

ايزد چو نخواست آنچه من خواسته ‏ام