مدیر سایت

فوریه 15, 2019

صورت فکریه

| Mediative Form نقل از : کتاب استوار رازدار اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی    مقاله شماره 52در این مقاله […]
فوریه 15, 2019

در یک دوره دستور تصوف مرسوم و عقاید و رفتار مرید…

| A Course of Instructions for the Prevalent Sufism, the Convictions and Conduct of the Disciple Towards the Spiritual Master, Other People, Other Religions and the […]
فوریه 15, 2019

در آداب دیگ جوش

| On the Rites of the Boiling Pot نقل از : کتاب استوار رازدار اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی    […]
فوریه 15, 2019

در آداب مجلس نیاز

| On the Gathering for the Fulfillment of a Need نقل از : کتاب استوار رازدار اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا […]
فوریه 15, 2019

در بیان آداب پذیرفتن مرید و کرشمه قطب

| On the Rites for the Reception of a Disciple and the Spiritual Master’s Conceit نقل از : کتاب استوار رازدار اثر عباس کیوان قزوینی با […]
فوریه 15, 2019

در آداب رفتار قطب با مرید نورسیده تا اواسط ارادت

‏ | On the Conduct of the Spiritual Master Towards the New Disciple up to the Intermediate Stage of Sincerity نقل از : کتاب استوار رازدار […]
فوریه 15, 2019

در بیان صورت تشرف

| On the Initiation Rites نقل از : کتاب استوار رازدار اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی    مقاله شماره 46در […]
فوریه 15, 2019

در بیان صفات مرید

| On the Qualities of the Disciple نقل از : کتاب استوار رازدار اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره […]
فوریه 15, 2019

در بیان حدود دعاوى قطب

نقل از : کتاب استوار رازدار اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره مقاله : 44 فصل هشتم‏در این مقاله […]