مدیر سایت

فوریه 9, 2019

بنی اسرائيل بودن همه بشر

All Mankind is Regarded as Israelite نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    […]
فوریه 9, 2019

سه نشانه های گاو

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    سه شنبه ، 28 مرداد 1393 […]
فوریه 9, 2019

حجت بنی اسراييل درباره گاو

The Reasoning of Israelites About The Cow نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش […]
فوریه 9, 2019

معنی تازۀ تقوا

The New Meaning of Piety نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره […]
فوریه 9, 2019

اقسا م و درجات استعانت

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقالات673پس صلاة دراین آیه عبارت […]
فوریه 9, 2019

دو فرق خشوع و خضوع و تواضع

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله672و این كیفیت در دو […]
فوریه 9, 2019

معنی خشوع

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله 671پس ادای حق این […]
فوریه 9, 2019

اشتباه خودخواهی به نوع خواهی

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقالات670پس این آیه منحل می […]
فوریه 9, 2019

ركوع قهری اشیاء به ركوع انسان

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله 669شما كه به امرتكوینی […]