مدیر سایت

فوریه 9, 2019

باطل را به صورت حق درآوردن

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقالات667پس مناسب با لاتشتروا بآیاتی […]
فوریه 9, 2019

فرق رهب و تقوا

Difference Between Piety and Monasticism نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره […]
فوریه 9, 2019

بیان معنی قبله و اصطلاحی منازله ای

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقالات665بدان كه قبله و هم […]
فوریه 9, 2019

بودن قبلۀ اولی بر خلاف اصل

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقالات664قبلۀ اولی بر خلاف اصل بوده […]
فوریه 9, 2019

اسرار تغيير قبله

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقالات663و ما جعلنا (ای قدمنا […]
فوریه 9, 2019

تغيير قبله اسلام

The Change of Islamic Kiblah نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره […]
فوریه 9, 2019

اسرار حكمتی و عرفانی قصه آدم

The Mystic and the Theological Secrets of the Story of Adam نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ […]
فوریه 9, 2019

جواب اعتراض بر مثل های قرآن

Answering the Objections to the Symbolic Stories in Qoran نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 […]
فوریه 9, 2019

معانی قرب عام و خاص خدا

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله 659و این قرب صفتی […]