مدیر سایت

فوریه 9, 2019

محاوره چهارم با يك نفر شيخی كه بابی شده بود

نقل از کتاب کیوان نامه جلد 2 اثر عباس کیوان قزوینی    شماره مقاله 688چون كه كيوان در كرمان چهار ماه ماند با اشتهار كه همه […]
فوریه 9, 2019

محاوره سيم (محاوره دانشمندي با كيوان در رابطه با مباحثه كيوان و ملاسلطان )

نقل از کتاب کیوان نامه جلد 2 اثر عباس کیوان قزوینی    شماره مقاله 687باز در خاك كرمان است اما در ماهان كه به فاصله هفت فرسخ […]
فوریه 9, 2019

محاوره دوم (محاوره چند نفر زردشتی بهايی شده با كيوان)

نقل از کتاب کیوان نامه جلد 2 اثر عباس کیوان قزوینی    شماره مقاله 686چون در كرمان چند نفر زردشتى بهايى شده بودند و پاى منبر كيوان […]
فوریه 9, 2019

محاوره اول ( محاوره دانشمند زردشتی با كيوان )

نقل از کتاب کیوان نامه جلد 2 اثر عباس کیوان قزوینی    شماره مقاله 685كه در اين شهرها با اشخاص خارج از مذهب شيعه رو داده […]
فوریه 9, 2019

معنی ركوعی كه مختص به انسان است

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله 648و این توجّه سوم […]
فوریه 9, 2019

چهارده وجه اهمیت قبله

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله 647در این آیه چهارده […]
فوریه 9, 2019

معنی لفظ آخرت

The Meaning of the Afterworld نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره […]
فوریه 9, 2019

معانی قیام عوالم و ركوع و سجود آنها

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله 645پس تمام عوالم وجود […]
فوریه 9, 2019

شرط علمی بودن قبله

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله 644پس تخییر قهری ادایی […]