مدیر سایت

فوریه 9, 2019

معانی تقوا

| The Meanings of Piety نوشته شده توسط حکیم عباس کیوان قزوینی نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – […]
فوریه 9, 2019

تطبیق افعال نمازبه همه عوامل و سجود به عوالم

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقالات642یوم یقوم الناس لرب العالمین[1] […]
فوریه 9, 2019

صراط معرفت به نورانيت است

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله 641بيان ششم : در […]
فوریه 9, 2019

تعميم صراط به همه امور

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقالات640بيان چهارم : درتعميم صراط […]
فوریه 9, 2019

بيان قرعه رمل

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقالات639علمای رمل هنگام قرعه زدن […]
فوریه 9, 2019

قرب حقيقی و حكمی

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله 638استیفای مرام در صراط […]
فوریه 9, 2019

معانی راه خدا

The Meanings of the God’s Path نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    […]
فوریه 9, 2019

تعميم قصۀ گاو به باطن همه بشر

نقل از کتاب کیوان نامه جلد 1 اثر عباس کیوان قزوینی    شماره مقالات632پس آن كشته اقرار می كند به این كه قاتل خودش خودش بود . […]
فوریه 9, 2019

اعتراض بر راه و قرب خدا

قل از کتاب کیوان نامه جلد 1 – اثر عباس کیوان قزوینی    شماره مقالات631خدا به همه چیز محیط و نزدیك تر از خود اوست به او . اما […]