مدیر سایت

مارس 29, 2019

از آمده ‏ها آب مكن زهره خويش

از آمده ‏ها آب مكن زهره خويش
مارس 29, 2019

از حادثه زمان زاينده مترس

از حادثه زمان زاينده مترس
مارس 29, 2019

ايدل چو حقيقت جهان هست مجاز

ايدل چو حقيقت جهان هست مجاز
مارس 29, 2019

اين چرخ كه با كسى نمى ‏گويد راز

اين چرخ كه با كسى نمى ‏گويد راز
مارس 29, 2019

از روى حقيقتى نه از روى مجاز

از روى حقيقتى نه از روى مجاز
مارس 29, 2019

از جمله رفتگان اين راه دراز

از جمله رفتگان اين راه دراز
مارس 29, 2019

آب رخ نوعروس رز پاك مريز

آب رخ نوعروس رز پاك مريز
مارس 29, 2019

اى دوست غم جهان بيهوده مخور

اى دوست غم جهان بيهوده مخور
مارس 29, 2019

ايدل همه اسباب جهان خواسته‏ گير

ايدل همه اسباب جهان خواسته‏ گير