مدیر سایت

فوریه 6, 2019

اساس علوم و اعمال دینیه بر تغییر جبلت بشر است

نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی به کوشش مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره مقاله606فريده هفتم از كنز ششم‏اساس علوم و اعمال دینیه […]
فوریه 6, 2019

در تحصیل علوم دقیقه دشوارتر از تحصیل علوم جلیه

نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی به کوشش مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره مقاله609فريده پانزدهم از كنز ششم‏در بیانِ آنكه تحصیلِ علومِ […]
فوریه 6, 2019

در مطلق دیانت

On the Absoluteness of Religiosity نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره مقاله605‏فريده دهم‏مطلق […]
فوریه 6, 2019

معناي سعادت به چند وجه

Some Meanings of Happiness نقل از کتاب دوره کیوان اثر عباس کیوان قزوینی    شماره مقاله 591سعادت در زبان عرب در جاهای مختلف اما متقارب المعنی […]
فوریه 6, 2019

عرفان علمی و عملی

The Scientific and Practical Mysticism نقل از کتاب کیوان نامه جلد 1 – اثر عباس کیوان قزوینی    شماره مقاله 590آنچه نگارنده فهميده راجع به عرفانِ مصطلح […]
فوریه 6, 2019

درموضوع هر قضیه تحقیق کافی است

نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره مقاله593فريده هشتم از كنز ششم‏موضوعِ هر قضیه […]
فوریه 6, 2019

فريده گركيه

نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره مقاله 595فريده گركيه 24در گرك لفظى تركى […]
فوریه 6, 2019

در باب عشق

On Love نقل از کتاب کیوان نامه جلد سوم اثر عباس کیوان قزوینی    شماره مقاله589باید نخست فلسفه نوع دیانت را گفت.مهمّ ‏تر از همه آنكه دین […]
فوریه 6, 2019

گفتارى از استاد

نقل از : کتاب گلبانگ مغز از فراسوی قانون جاذبه دربیان «عرفان علمی و عرفان عملی » «تصوف – مکتب روحی» اثر نورالدین چهاردهی به کوشش […]