مدیر سایت

فوریه 5, 2019

در تَعَوُّدِ به ياد خدا

نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی به کوشش مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره مقاله 560فريده 41در تَعَوُّدِ  به  ياد خداعادت به  یادِ  […]
فوریه 5, 2019

در تميز دادنِ طبقات‏

نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی به کوشش مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره مقاله 559فريده 40در تميز دادنِ طبقات‏طبقات دوستان و معاشرین […]
فوریه 5, 2019

در اسراف و قناعت در خوبی ‏ها

On the Improvidence and Providence Towards Good Deeds نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی    […]
فوریه 5, 2019

در خدمت به نوع و انواعِ خدمات

On the Service to Mankind and Its Different Kinds از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی    […]
فوریه 5, 2019

وعده مكاشفه در اسلام

The Tiding of Spiritual Revelation in Islam نقل از : کتاب اختلافیه اثر حکیم عباس کیوان قزوینی به اهتمام مسعود رضا مدرسی چهاردهی – تهران – […]
فوریه 5, 2019

نظر قائلين به تناسخ

The Standpoint of Believers in Reincarnation نقل از : کتاب اختلافیه اثر حکیم عباس کیوان قزوینی به اهتمام مسعود رضا مدرسی چهاردهی – تهران – نشر […]
فوریه 5, 2019

در رفع یعنى معدوم كردن چیز موجود

نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی به کوشش مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره مقاله 616فريده 22هر كه گوید خداى بشناسم‏                        او خدا […]
فوریه 5, 2019

در تلازمِ نعمت و خدمت وجوداً و عدماً

نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی به کوشش مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره مقاله615فريده سيزدهم از كنز ششمدر تلازمِ نعمت و خدمت […]
فوریه 5, 2019

در نفس الامر

On the Essence of the Absolute Being نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی به کوشش مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره مقاله 614فريده […]