مدیر سایت

فوریه 5, 2019

در نسبتِ معقولِ ثانى به معقولِ اوّل

The Relation of the Second Intellect to the First Intellect نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی به کوشش مسعود رضا مدرسی چهاردهی    […]
فوریه 5, 2019

در منافعِ مرگ

On the Advantages of Death نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی به کوشش مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره مقاله 556فريده 36در منافعِ […]
فوریه 5, 2019

در اقسام كفر

On the Kinds of Heresy نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی به کوشش مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره مقاله 555فريده 33در اقسام  […]
فوریه 5, 2019

در معرفت ‏اللّه

‏ On Knowing God نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی به کوشش مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره مقاله 554فريده 26در معرفت ‏اللّه‏و […]
فوریه 5, 2019

در تعیینِ مفهومِ وجودِ مطلق

‏ In determining the Meaning of the Absolute Being نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی به کوشش مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره […]
فوریه 5, 2019

در ریاست

In the headship نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی به کوشش مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره مقاله 552فريده 19ریاست یك جنسِ عالىِ […]
فوریه 5, 2019

در بیانِ مَضَرّاتِ 3 ریاستِ اسلامیه‏

نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی به کوشش مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره مقاله551فريده 18در بیانِ مَضَرّاتِ 3 ریاستِ  اسلامیه‏باید دانست كه […]
فوریه 5, 2019

در كشف حقیقت یك كار باید سیرى در خور آن كار نمود

در كشف حقیقت یك كار باید سیرى در خور آن كار نمود نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی به کوشش مسعود رضا […]
فوریه 5, 2019

در بیان اختلاف عالم گیر

در بیانِ اختلافِ عالم‏ گیرِ شدید در همه انواع و افرادِ موجودات كه براى همیشه است .