مدیر سایت

فوریه 5, 2019

در اقسام ظلم و عدل

|On the Kinds of Oppression and Justice نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی به کوشش مسعود رضا مدرسی چهاردهی  – تهران – سال […]
فوریه 5, 2019

امتیازِ بشر به دو قوّه دانش و كُنِش

Mankind’s Superiority for His Powers of Knowledge and Action نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی به کوشش مسعود رضا مدرسی چهاردهی  – تهران […]
فوریه 5, 2019

در ابطال غلط مشهور (دروغ مصلحت آمیز)

On the Abolition of the Common Error: The White Lie نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی به کوشش مسعود رضا مدرسی چهاردهی   – […]
فوریه 5, 2019

در مرگ و تولد نوع

On Death and Birth of Mankind نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی به کوشش: مسعود رضا مدرسی چهاردهی – چاپ 1397   شماره مقاله545فريده […]
فوریه 5, 2019

در بيانِ عرفان عَمَلى‏

 In the expression Practical Mysticism نقل از : کتاب عرفان نامه اثر عباس کیوان قزوینی با مقدمۀ رشید یاسمی – نوشتاری از نورالدین چهاردهی و مقاله […]
فوریه 5, 2019

در اندازه روحانی در جامِعه‏

On the Spiritual Status in a Society نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره […]
فوریه 5, 2019

در كتمانِ عرفان

On Denying Mysticism نقل از : کتاب عرفان نامه اثر عباس کیوان قزوینی با مقدمۀ رشید یاسمی – نوشتاری از نورالدین چهاردهی و مقاله ای از […]
فوریه 5, 2019

در حقايق صفات

On the Truth of Qualities نقل از : کتاب عرفان نامه اثر عباس کیوان قزوینی با مقدمۀ رشید یاسمی – نوشتاری از نورالدین چهاردهی و مقاله […]
فوریه 5, 2019

در صفات متشابهه

نقل از : کتاب عرفان نامه اثر عباس کیوان قزوینی با مقدمۀ رشید یاسمی – نوشتاری از نورالدین چهاردهی و مقاله ای از حسین صدرائی به […]