مدیر سایت

فوریه 5, 2019

فریاد بشر

اثر حکیم عباس کیوان قزوینی با حواشی مسعود رضا مدرسی چهاردهی ویژه محققین و پژوهشگران منتشر شد
فوریه 5, 2019

اذكار قلبى‏

نقل از : کتاب گلبانگ مغز از فراسوی قانون جاذبه دربیان «عرفان علمی و عرفان عملی » «تصوف – مکتب روحی» اثر نورالدین چهاردهی به کوشش […]
فوریه 5, 2019

در ذكر شيخ ابوسعيد ابوالخير

نوشته شده توسط حکیم عباس کیوان قزوینی نقل از : کتاب شرح حال ابوسعید ابوالخیر و وضعیت صحن شاه نعمت الله ولی از منضمات کتاب صالحیه […]
فوریه 5, 2019

در ابطال غلط مشهور (دروغ مصلحت آمیز)

On the Abolition of the Common Error: The White Lie نوشته شده توسط حکیم عباس کیوان قزوینی نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان […]
فوریه 5, 2019

حقیقت دین | True religion

نوشته شده توسط حکیم عباس کیوان قزوینی نقل از : کتاب اختلافیه اثر حکیم عباس کیوان قزوینی به اهتمام مسعود رضا مدرسی چهاردهی – تهران – […]
فوریه 5, 2019

دين از سنخ عقل است يا عشق | Religion is Based on Wisdom or Love

نوشته شده توسط حکیم عباس کیوان قزوینی نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش […]
فوریه 5, 2019

در حصر اساس اديان به يك شعبه‏ | On Rresticting Religions into one Sect

نوشته شده توسط حکیم عباس کیوان قزوینی نقل از : کتاب عرفان نامه اثر عباس کیوان قزوینی با مقدمۀ رشید یاسمی – نوشتاری از نورالدین چهاردهی […]
فوریه 5, 2019

درشرح دعای صباح‏ و فوائد خورشید |On the Benefits of Morning Prayer and the Sun

نوشته شده توسط حکیم عباس کیوان قزوینی نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره […]
فوریه 5, 2019

نكاحيه‏ | On Marriage

نوشته شده توسط حکیم عباس کیوان قزوینی نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی    چهارشنبه […]