مدیر سایت

مارس 29, 2019

افسوس كه سرمايه ز كف بيرون شد

افسوس كه سرمايه ز كف بيرون شد
مارس 29, 2019

از باده بساط زهد خواهدفرسود

از باده بساط زهد خواهدفرسود
مارس 29, 2019

اجرام كه ساكنان اين ايوانند

اجرام كه ساكنان اين ايوانند
مارس 29, 2019

آن مرد نيم كاز اجلم بيم آيد

آن مرد نيم كاز اجلم بيم آيد
مارس 28, 2019

آن كس كه زمين و چرخ و افلاك نهاد

آن كس كه زمين و چرخ و افلاك نهاد
مارس 28, 2019

آن كاسه‏ گرى كه كاسه سرها كرد

آن كاسه‏ گرى كه كاسه سرها كرد
مارس 28, 2019

آن قوم كه سجّاده پرستند خرند

آن قوم كه سجّاده پرستند خرند
مارس 28, 2019

آنانكه محيط فضل و آداب شدند

آنانكه محيط فضل و آداب شدند
مارس 28, 2019

آنانكه كهن شدند و آنانكه نوند

آنانكه كهن شدند و آنانكه نوند