مدیر سایت

مارس 28, 2019

آنانكه جهان زير قدم فرسودند

آنانكه جهان زير قدم فرسودند
مارس 28, 2019

آنانكه بكار عقل در مى ‏كوشند

آنانكه بكار عقل در مى ‏كوشند
مارس 28, 2019

آنانكه اساس زهد بر زرق نهند

آنانكه اساس زهد بر زرق نهند
مارس 28, 2019

اى چهره تو نهاده بر نسرين طرح

اى چهره تو نهاده بر نسرين طرح
مارس 28, 2019

ايواى بر آن دل كه در او سوزى نيست

ايواى بر آن دل كه در او سوزى نيست
مارس 28, 2019

اين كهنه رباط را كه عالم نام است

اين كهنه رباط را كه عالم نام است
مارس 28, 2019

اين كوزه چو من عاشق زارى بودست

اين كوزه چو من عاشق زارى بودست
مارس 28, 2019

اي دل چو نصيب تو همه خون شدن است

اي دل چو نصيب تو همه خون شدن است
مارس 28, 2019

اى چرخ فلك خرابى از كينه تو است

اى چرخ فلك خرابى از كينه تو است