مدیر سایت

مارس 28, 2019

آدم چو صراحى بِوَد و روح چو مَى

آدم چو صراحى بِوَد و روح چو مَى
مارس 28, 2019

اي نيك نكرده و بديها كرده

اي نيك نكرده و بديها كرده
مارس 28, 2019

از واقعه اي تو را خبر خواهم كرد

از واقعه اي تو را خبر خواهم كرد
مارس 28, 2019

مقدمه مصحح (مسعود رضا مدرسی چهاردهي) بر شرح رباعيات خيام نسخه خطي

مقدمه مصحح (مسعود رضا مدرسی چهاردهي) بر شرح رباعيات خيام نسخه خطي
مارس 27, 2019

دوازده رباعى كه نام خيّام را دارند

دوازده رباعى كه نام خيّام را دارند
مارس 27, 2019

هر کسی که به مطالعه و بررسی سازمان یابی [ساختاری] صورت ظاهری و نیز محتوایی صوفیه می پردازد کتاب سلسله های صوفیه اثر استاد چهاردهی یک منبع مهم و مرجع بسیار با اهمیت است که آرزو می کنیم به طور وسیع در دسترس قرار گیرد.

هر کسی که به مطالعه و بررسی سازمان یابی [ساختاری] صورت ظاهری و نیز محتوایی صوفیه می پردازد کتاب سلسله های صوفیه اثر استاد چهاردهی یک منبع مهم […]
مارس 27, 2019

اینك شرح حال مشایخ و اقطاب ذیلا نقل میگردد

اینك شرح حال مشایخ و اقطاب ذیلا نقل میگردد
مارس 27, 2019

كیوان قزوینى كیست

كیوان قزوینى كیست
مارس 27, 2019

ریشه تصوف

ریشه تصوف