خیام

مارس 29, 2019

اى دوست بيا تا غم فردا نخوريم
مارس 29, 2019

اى چرخ ز گردش تو خورسند نيم

اى چرخ ز گردش تو خورسند نيم
مارس 29, 2019

افسوس كه بى ‏فائده فرسوده شديم

افسوس كه بى ‏فائده فرسوده شديم
مارس 29, 2019

از خالق كردگار وز رب رحيم

از خالق كردگار وز رب رحيم
مارس 29, 2019

از باده شود ز سر تكبّرها كم

از باده شود ز سر تكبّرها كم
مارس 29, 2019

از آب و گلم سرشته‏ اى من چكنم

از آب و گلم سرشته‏ اى من چكنم
مارس 29, 2019

آن روز كه نيست خود شراب پاكم

آن روز كه نيست خود شراب پاكم
مارس 29, 2019

اين صورت كوزه جمله نقش است و خيال

اين صورت كوزه جمله نقش است و خيال
مارس 29, 2019

از جرم حضيض خاك تا اوج زحل

از جرم حضيض خاك تا اوج زحل