خیام

مارس 29, 2019

او را خواهى از زن و فرزند ببر

او را خواهى از زن و فرزند ببر
مارس 29, 2019

افلاك كه جز غم نفزايند دگر

افلاك كه جز غم نفزايند دگر
مارس 29, 2019

از گردش روزگار بهرى برگير

از گردش روزگار بهرى برگير
مارس 29, 2019

از بودنى اى دوست چه دارى تيمار

از بودنى اى دوست چه دارى تيمار
مارس 29, 2019

اين كوزه ‏گران كه دست بر گل دارند

اين كوزه ‏گران كه دست بر گل دارند
مارس 29, 2019

اين كاسه كه بس نكوش پرداخته ‏اند

اين كاسه كه بس نكوش پرداخته ‏اند
مارس 29, 2019

اين قافله عمر عجب مى ‏گذرد

اين قافله عمر عجب مى ‏گذرد
مارس 29, 2019

اين جمع اكابر كه مناصب دارند

اين جمع اكابر كه مناصب دارند
مارس 29, 2019

امشب پى جام يك منى خواهم كرد

امشب پى جام يك منى خواهم كرد