خیام

مارس 28, 2019

آدم چو صراحى بِوَد و روح چو مَى

آدم چو صراحى بِوَد و روح چو مَى
مارس 28, 2019

اي نيك نكرده و بديها كرده

اي نيك نكرده و بديها كرده
مارس 28, 2019

از واقعه اي تو را خبر خواهم كرد

از واقعه اي تو را خبر خواهم كرد
مارس 28, 2019

مقدمه مصحح (مسعود رضا مدرسی چهاردهي) بر شرح رباعيات خيام نسخه خطي

مقدمه مصحح (مسعود رضا مدرسی چهاردهي) بر شرح رباعيات خيام نسخه خطي
مارس 27, 2019

دوازده رباعى كه نام خيّام را دارند

دوازده رباعى كه نام خيّام را دارند