عرفان

فوریه 6, 2019

در تقسيم وقتِ خويش

On Dividing One’s Time نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی به کوشش مسعود رضا مدرسی چهاردهی    مقاله شماره 596فريده 39در تقسيم وقتِ […]
فوریه 6, 2019

در تغییر جبلت

On the Revolution of Essence نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی    مقاله شماره 599فريده  […]
فوریه 6, 2019

در تناسخ‏

On the Reincarnation نقل از : کتاب عرفان نامه اثر عباس کیوان قزوینی با مقدمۀ رشید یاسمی – نوشتاری از نورالدین چهاردهی و مقاله ای از […]
فوریه 6, 2019

در مركز ثقل كره

On the Earth’s Center of Gravity نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی به کوشش مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره مقاله 608فريده 45سنگینىِ […]
فوریه 6, 2019

در تفاوتِ نظرِ مِهر و كین به شیئى واحد

On the Disagreement of Opinions About Love or Hatred Towards a Single Thing نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی به کوشش مسعود […]
فوریه 6, 2019

در رد دانش‏ هایى كه به هیچ كس بهره نمى‏ بخشد

نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی به کوشش مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره مقاله 607فريده 35خیلى  رشك  مى ‏برم  به  طبیبى  ماهر […]
فوریه 6, 2019

در این كه آدم باید پاسبان فكرِ خود باشد

نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی به کوشش رضا مدرسی چهاردهی    شماره مقاله611فريده يازدهم از كنز ششم‏در این كه آدم باید پاسبان […]
فوریه 6, 2019

اساس علوم و اعمال دینیه بر تغییر جبلت بشر است

نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی به کوشش مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره مقاله606فريده هفتم از كنز ششم‏اساس علوم و اعمال دینیه […]
فوریه 6, 2019

در تحصیل علوم دقیقه دشوارتر از تحصیل علوم جلیه

نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی به کوشش مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره مقاله609فريده پانزدهم از كنز ششم‏در بیانِ آنكه تحصیلِ علومِ […]