در حصر اساس اديان به يك شعبه‏ | On Rresticting Religions into one Sect