در اِمكانِ اِكتِساب عرفان‏ با نبودنِ طبيعی و زياد كردن با بودنش‏