درباره تالیف كتاب استوار و فرازی چند از ترک ریاست کیوان