محاوره سيم (محاوره دانشمندي با كيوان در رابطه با مباحثه كيوان و ملاسلطان )