ادیان و مذاهب

فوریه 10, 2019

قرآن انگیسی

فوریه 10, 2019

قرآن

فوریه 9, 2019

در باب توحيد

on the monotheism نقل ا ز: کتاب شرح رباعیات خیام «از روی نسخه خطی شارح » اثر کیوان قزوینی با تفریظ استاد اقبال آشتیانی با مقدمه […]
فوریه 9, 2019

چهار مطلب نشانه آقايى و رياست بود

نقل از : کتاب کیوان نامه جلد 2 اثر عباس کیوان قزوینی    شماره مقاله 684صدر نشستن كه گاهى زاويه بود و گاهى وسط و به هر […]
فوریه 9, 2019

آغاز تدوين و ترتيب فقه اثنا عشری

نقل از : کتاب گفتارهای کیوان (در هفت رساله) اثر کیوان قزوینی با مقدمه و حواشی نورالدین چهاردهی – تهران – انتشارت فتحی (آفرینش) تهران سال […]
فوریه 9, 2019

رسم توبه درآخر عمر

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله681پس آن عمل اگرمركب از […]
فوریه 9, 2019

اما بیان حقیقت توبه

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقالات680پس باید دانست كه توبه […]
فوریه 9, 2019

احكام قنوت نماز

Directives for Personal Prayer نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقالات679مراتب […]
فوریه 9, 2019

صفاء ملكوت و تيرگی ملك

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله 678آن گاه اذكروا نعمتی […]
فوریه 9, 2019

بنی اسرائيل بودن همه بشر

All Mankind is Regarded as Israelite نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    […]
فوریه 9, 2019

سه نشانه های گاو

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    سه شنبه ، 28 مرداد 1393 […]
فوریه 9, 2019

حجت بنی اسراييل درباره گاو

The Reasoning of Israelites About The Cow نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش […]
فوریه 9, 2019

معنی تازۀ تقوا

The New Meaning of Piety نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره […]
فوریه 9, 2019

اقسا م و درجات استعانت

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقالات673پس صلاة دراین آیه عبارت […]
فوریه 9, 2019

دو فرق خشوع و خضوع و تواضع

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله672و این كیفیت در دو […]
فوریه 9, 2019

معنی خشوع

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله 671پس ادای حق این […]
فوریه 9, 2019

اشتباه خودخواهی به نوع خواهی

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقالات670پس این آیه منحل می […]
فوریه 9, 2019

ركوع قهری اشیاء به ركوع انسان

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله 669شما كه به امرتكوینی […]
فوریه 9, 2019

باطل را به صورت حق درآوردن

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقالات667پس مناسب با لاتشتروا بآیاتی […]
فوریه 9, 2019

فرق رهب و تقوا

Difference Between Piety and Monasticism نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره […]
فوریه 9, 2019

بیان معنی قبله و اصطلاحی منازله ای

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقالات665بدان كه قبله و هم […]
فوریه 9, 2019

بودن قبلۀ اولی بر خلاف اصل

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقالات664قبلۀ اولی بر خلاف اصل بوده […]
فوریه 9, 2019

اسرار تغيير قبله

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقالات663و ما جعلنا (ای قدمنا […]
فوریه 9, 2019

تغيير قبله اسلام

The Change of Islamic Kiblah نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره […]
فوریه 9, 2019

اسرار حكمتی و عرفانی قصه آدم

The Mystic and the Theological Secrets of the Story of Adam نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ […]
فوریه 9, 2019

جواب اعتراض بر مثل های قرآن

Answering the Objections to the Symbolic Stories in Qoran نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 […]
فوریه 9, 2019

معانی قرب عام و خاص خدا

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله 659و این قرب صفتی […]
فوریه 9, 2019

سببيت روزه قرب خدا

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله 658و تخلل آیۀ اذا […]
فوریه 9, 2019

در اول اسلام 37 روز روزه واجب بود

37 Day Fasting Was Mandatory in Early Islam نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری […]
فوریه 9, 2019

ارجاع اموردین به صبر و صلاة

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقالات656هر عبادتی كه در آن […]
فوریه 9, 2019

انتظار وارد غيبی

Awaiting the Spiritual Inspiration نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقالات655كافر […]
فوریه 9, 2019

نشانۀ صبرحقیقی

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله 654آیه 155 – و […]
فوریه 9, 2019

معانی صلاة و زكات و ركوع

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله 668اقاﻣﺔ نمازسابقاً ذكر شد كه […]
فوریه 9, 2019

معانی صبر و صلاۃ

The Meanings of Patience and Ritual Prayer of Salat نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 […]
فوریه 9, 2019

معنی محافظت از نماز

The Meaning of Observing the Ritual Prayer of Salaat نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 […]
فوریه 9, 2019

هفت مرتبۀ باطن بشر

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله 651پس همۀ بشر صاحب […]
فوریه 9, 2019

معنی لغوی و اصطلاحی قلب

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله 650اما قلب به اصطلاح […]
فوریه 9, 2019

حسين در كربلا آب توليد نمود به قدرت ولايت كليه

نقل از : کتاب نامه جام کیخسرو شرح مکاشفات آذرکیوان «نسخه خطی» از خداجوی ابن نامدار و رساله معراجیه و مواعظ از حکیم عباس کیوان قزوینی […]
فوریه 9, 2019

انتظار و امام زمان «عج»

Awaiting the Lord of Our Age نقل از : کتاب اختلافیه اثر حکیم عباس کیوان قزوینی به اهتمام مسعود رضا مدرسی چهاردهی – تهران – نشر […]
فوریه 9, 2019

ريشه اشتباهات دو پندار است

Two Thoughts as the Root of Commiting Mistakes نقل از کتاب کیوان نامه جلد 3 اثر عباس کیوان قزوینی    شماره مقاله 701ریشه و مبدءِ این […]
فوریه 9, 2019

توبه طرز دخول در اديان است

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقالات700و بعضی گویند كه توبه […]
فوریه 9, 2019

معنی تلقين توبه به آدم

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله 698بيان قهر الهى در […]
فوریه 9, 2019

اما حقيقت حمد كه چه مقوله است از مقولات عشر

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقالات697آيا حمد قدرداني است و […]
فوریه 9, 2019

114 قسم استعاذه

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقالات696در تفسير رسم است تقديم […]
فوریه 9, 2019

پند روحی در همه ادیان

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقالات694پس می توان گفت كه […]
فوریه 9, 2019

مذهب وهابی

نقل از کتاب کیوان نامه جلد 1 اثر عباس کیوان قزوینی    شماره مقاله 695و اين روزها ابن سعود وهّابى كه اكنون شاهِ حجاز است قصد […]
فوریه 9, 2019

اساس علوم و اعمال دینیه بر تغییر جبلت بشر است

نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی به کوشش مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره مقاله606فريده هفتم از كنز ششم‏اساس علوم و اعمال دینیه […]
فوریه 9, 2019

در مطلق دیانت

On the Absoluteness of Religiosity نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره مقاله605‏فريده دهم‏مطلق […]
فوریه 9, 2019

در اقسام كفر و ايمان

On the Kinds of Faith and Heresy نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی به کوشش مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره مقاله568فريده پنجاهمدر […]
فوریه 9, 2019

باطن قرآن سه درجه است

نقل از : کیوان نامه جلد سوم اثر عباس کیوان قزوینی    شماره مقالات693بر طبق حديث درباره قرآن كه ائمه فرموده ‏اند قرآن ظاهرش عباراتى است […]
فوریه 9, 2019

اختراع شش علم ميان مسلمين

نقل از : کیوان نامه جلد 2 اثر عباس کیوان قزوینی    شماره مقالات692در اين مقاله عناوين ذيل را خواهيد خواند :دو اطلاق معلم و مدرسعلم […]
فوریه 9, 2019

محاوره هفتم با منكر خصوص دين اسلام‏

نقل از کتاب کیوان نامه جلد 2 اثر عباس کیوان قزوینی    شماره مقاله 691در اين مقاله عناوين ذيل را خواهيد خواند:سه ايراد بر خدادو قسم […]
فوریه 9, 2019

محاوره ششم با منكر همه اديان

نقل از کتاب کیوان نامه جلد 2 اثر عباس کیوان قزوینی    شماره مقاله 690در همان مجلس شخصى مجهول الهويه بود ساكت و با دقتى تمام […]
فوریه 9, 2019

محاوره پنجم با يك نفر سنی دانشمند متعصب

نقل از کتاب کیوان نامه جلد 2 اثر عباس کیوان قزوینی    شماره مقاله 689چون كيوان هرگز در سخنِ زمينى و منبريش طعنى به اهل سنت […]
فوریه 9, 2019

محاوره چهارم با يك نفر شيخی كه بابی شده بود

نقل از کتاب کیوان نامه جلد 2 اثر عباس کیوان قزوینی    شماره مقاله 688چون كه كيوان در كرمان چهار ماه ماند با اشتهار كه همه […]
فوریه 9, 2019

محاوره سيم (محاوره دانشمندي با كيوان در رابطه با مباحثه كيوان و ملاسلطان )

نقل از کتاب کیوان نامه جلد 2 اثر عباس کیوان قزوینی    شماره مقاله 687باز در خاك كرمان است اما در ماهان كه به فاصله هفت فرسخ […]
فوریه 9, 2019

محاوره دوم (محاوره چند نفر زردشتی بهايی شده با كيوان)

نقل از کتاب کیوان نامه جلد 2 اثر عباس کیوان قزوینی    شماره مقاله 686چون در كرمان چند نفر زردشتى بهايى شده بودند و پاى منبر كيوان […]
فوریه 9, 2019

محاوره اول ( محاوره دانشمند زردشتی با كيوان )

نقل از کتاب کیوان نامه جلد 2 اثر عباس کیوان قزوینی    شماره مقاله 685كه در اين شهرها با اشخاص خارج از مذهب شيعه رو داده […]
فوریه 9, 2019

معنی ركوعی كه مختص به انسان است

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله 648و این توجّه سوم […]
فوریه 9, 2019

چهارده وجه اهمیت قبله

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله 647در این آیه چهارده […]
فوریه 9, 2019

معنی لفظ آخرت

The Meaning of the Afterworld نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره […]
فوریه 9, 2019

معانی قیام عوالم و ركوع و سجود آنها

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله 645پس تمام عوالم وجود […]
فوریه 9, 2019

شرط علمی بودن قبله

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله 644پس تخییر قهری ادایی […]
فوریه 9, 2019

معانی تقوا

| The Meanings of Piety نوشته شده توسط حکیم عباس کیوان قزوینی نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – […]
فوریه 9, 2019

تطبیق افعال نمازبه همه عوامل و سجود به عوالم

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقالات642یوم یقوم الناس لرب العالمین[1] […]
فوریه 9, 2019

صراط معرفت به نورانيت است

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله 641بيان ششم : در […]
فوریه 9, 2019

تعميم صراط به همه امور

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقالات640بيان چهارم : درتعميم صراط […]
فوریه 9, 2019

بيان قرعه رمل

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقالات639علمای رمل هنگام قرعه زدن […]
فوریه 9, 2019

قرب حقيقی و حكمی

نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    شماره مقاله 638استیفای مرام در صراط […]
فوریه 9, 2019

معانی راه خدا

The Meanings of the God’s Path نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش    […]
فوریه 9, 2019

تعميم قصۀ گاو به باطن همه بشر

نقل از کتاب کیوان نامه جلد 1 اثر عباس کیوان قزوینی    شماره مقالات632پس آن كشته اقرار می كند به این كه قاتل خودش خودش بود . […]
فوریه 9, 2019

اعتراض بر راه و قرب خدا

قل از کتاب کیوان نامه جلد 1 – اثر عباس کیوان قزوینی    شماره مقالات631خدا به همه چیز محیط و نزدیك تر از خود اوست به او . اما […]
فوریه 9, 2019

فلسفه مكررات قرآن

| The Philosophy Behind the Repetions Found in Qoran نوشته شده توسط حکیم عباس کیوان قزوینی نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن […]
فوریه 9, 2019

فلسفه حج

نقل از : کتاب گفتارهای کیوان (در هفت رساله) اثر کیوان قزوینی با مقدمه و حواشی نورالدین چهاردهی – تهران – انتشارت فتحی (آفرینش) تهران سال […]
فوریه 9, 2019

اسرار سياسی حج

نقل از : کتاب گفتارهای کیوان (در هفت رساله) اثر کیوان قزوینی با مقدمه و حواشی نورالدین چهاردهی – تهران – انتشارت فتحی (آفرینش) تهران سال […]
فوریه 9, 2019

اسرار عرفانی حج

the mystic Secrets Hajj نقل از : کتاب گفتارهای کیوان (در هفت رساله) اثر کیوان قزوینی با مقدمه و حواشی نورالدین چهاردهی – تهران – انتشارت […]
فوریه 9, 2019

حج نامه

Haj-Naameh (Epistle on Haj) نقل از : کتاب گفتارهای کیوان (در هفت رساله) اثر کیوان قزوینی با مقدمه و حواشی نورالدین چهاردهی – تهران – انتشارت […]
فوریه 9, 2019

4 معنی قلب و ذوالقلبين

Four Meanings of the Heart and the ‘Lord of Hearts’ نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران […]
فوریه 9, 2019

در اقسام ظلم و عدل

|On the Kinds of Oppression and Justice نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی به کوشش مسعود رضا مدرسی چهاردهی  – تهران – سال […]
فوریه 9, 2019

در اندازه روحانی در جامِعه‏

On the Spiritual Status in a Society نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره […]
فوریه 5, 2019

در ابطال غلط مشهور (دروغ مصلحت آمیز)

On the Abolition of the Common Error: The White Lie نوشته شده توسط حکیم عباس کیوان قزوینی نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان […]
فوریه 5, 2019

حقیقت دین | True religion

نوشته شده توسط حکیم عباس کیوان قزوینی نقل از : کتاب اختلافیه اثر حکیم عباس کیوان قزوینی به اهتمام مسعود رضا مدرسی چهاردهی – تهران – […]
فوریه 5, 2019

دين از سنخ عقل است يا عشق | Religion is Based on Wisdom or Love

نوشته شده توسط حکیم عباس کیوان قزوینی نقل از : تفسیر کیوان تألیف منصورعلیشاه حاج‌ عباسعلی‌ بن اسمعیل کیوان‌ قزوینی – چاپ تهران 1350 قمری =1310ش […]
فوریه 5, 2019

در حصر اساس اديان به يك شعبه‏ | On Rresticting Religions into one Sect

نوشته شده توسط حکیم عباس کیوان قزوینی نقل از : کتاب عرفان نامه اثر عباس کیوان قزوینی با مقدمۀ رشید یاسمی – نوشتاری از نورالدین چهاردهی […]
فوریه 5, 2019

درشرح دعای صباح‏ و فوائد خورشید |On the Benefits of Morning Prayer and the Sun

نوشته شده توسط حکیم عباس کیوان قزوینی نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره […]
فوریه 5, 2019

نكاحيه‏ | On Marriage

نوشته شده توسط حکیم عباس کیوان قزوینی نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی    چهارشنبه […]
فوریه 5, 2019

درعلم كلام كه مؤسّسه اسلام است‏ | On the Theosophy as the Islamic Institute

نوشته شده توسط حکیم عباس کیوان قزوینی نقل از : کتاب میوه زندگانی اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی    چهارشنبه […]
فوریه 5, 2019

در تعليمات دين و آن سه قسم است

نوشته شده توسط حکیم عباس کیوان قزوینی نقل از کتاب کیوان نامه جلد سوم اثر عباس کیوان قزوینی    چهارشنبه ، 22 مرداد 1393 ، 15:55 شماره […]
ژانویه 15, 2019

تقسيمٌ آخَر مِن جَهَةِ متعلقِ‏ الكفرِ

شماره مقاله 597 كفر به هر دو معنى به حسبِ متعلَّق دو قسم است یكى كفرِ باللّه یعنى باور نكردن خدا یا حكم به سلبِ وجودش […]