خیام

مارس 29, 2019

آنم كه پديد گشتم از قدرت تو

آنم كه پديد گشتم از قدرت تو
مارس 29, 2019

آن قصر كه بر چرخ همى زد پهلو

آن قصر كه بر چرخ همى زد پهلو
مارس 29, 2019

آنها كه خلاصه جهان ايشانند

آنها كه خلاصه جهان ايشانند
مارس 29, 2019

اى مانده شب و روز به دنيا نگران

اى مانده شب و روز به دنيا نگران
مارس 29, 2019

اسرار ازل را نه تو دانى و نه من

اسرار ازل را نه تو دانى و نه من
مارس 29, 2019

آن را كه وقوف است بر احوال جهان

آن را كه وقوف است بر احوال جهان
مارس 29, 2019

اين چرخ فلك كه ما در او حيرانيم

اين چرخ فلك كه ما در او حيرانيم
مارس 29, 2019

اى صاحب فتوى ز تو پركارتريم

اى صاحب فتوى ز تو پركارتريم
مارس 29, 2019

ايزد چو نخواست آنچه من خواسته ‏ام

ايزد چو نخواست آنچه من خواسته ‏ام
مارس 29, 2019

اى دوست بيا تا غم فردا نخوريم
مارس 29, 2019

اى چرخ ز گردش تو خورسند نيم

اى چرخ ز گردش تو خورسند نيم
مارس 29, 2019

افسوس كه بى ‏فائده فرسوده شديم

افسوس كه بى ‏فائده فرسوده شديم
مارس 29, 2019

از خالق كردگار وز رب رحيم

از خالق كردگار وز رب رحيم
مارس 29, 2019

از باده شود ز سر تكبّرها كم

از باده شود ز سر تكبّرها كم
مارس 29, 2019

از آب و گلم سرشته‏ اى من چكنم

از آب و گلم سرشته‏ اى من چكنم
مارس 29, 2019

آن روز كه نيست خود شراب پاكم

آن روز كه نيست خود شراب پاكم
مارس 29, 2019

اين صورت كوزه جمله نقش است و خيال

اين صورت كوزه جمله نقش است و خيال
مارس 29, 2019

از جرم حضيض خاك تا اوج زحل

از جرم حضيض خاك تا اوج زحل
مارس 29, 2019

از آمده ‏ها آب مكن زهره خويش

از آمده ‏ها آب مكن زهره خويش
مارس 29, 2019

از حادثه زمان زاينده مترس

از حادثه زمان زاينده مترس
مارس 29, 2019

ايدل چو حقيقت جهان هست مجاز

ايدل چو حقيقت جهان هست مجاز
مارس 29, 2019

اين چرخ كه با كسى نمى ‏گويد راز

اين چرخ كه با كسى نمى ‏گويد راز
مارس 29, 2019

از روى حقيقتى نه از روى مجاز

از روى حقيقتى نه از روى مجاز
مارس 29, 2019

از جمله رفتگان اين راه دراز

از جمله رفتگان اين راه دراز
مارس 29, 2019

آب رخ نوعروس رز پاك مريز

آب رخ نوعروس رز پاك مريز
مارس 29, 2019

اى دوست غم جهان بيهوده مخور

اى دوست غم جهان بيهوده مخور
مارس 29, 2019

ايدل همه اسباب جهان خواسته‏ گير

ايدل همه اسباب جهان خواسته‏ گير
مارس 29, 2019

او را خواهى از زن و فرزند ببر

او را خواهى از زن و فرزند ببر
مارس 29, 2019

افلاك كه جز غم نفزايند دگر

افلاك كه جز غم نفزايند دگر
مارس 29, 2019

از گردش روزگار بهرى برگير

از گردش روزگار بهرى برگير
مارس 29, 2019

از بودنى اى دوست چه دارى تيمار

از بودنى اى دوست چه دارى تيمار
مارس 29, 2019

اين كوزه ‏گران كه دست بر گل دارند

اين كوزه ‏گران كه دست بر گل دارند
مارس 29, 2019

اين كاسه كه بس نكوش پرداخته ‏اند

اين كاسه كه بس نكوش پرداخته ‏اند
مارس 29, 2019

اين قافله عمر عجب مى ‏گذرد

اين قافله عمر عجب مى ‏گذرد
مارس 29, 2019

اين جمع اكابر كه مناصب دارند

اين جمع اكابر كه مناصب دارند
مارس 29, 2019

امشب پى جام يك منى خواهم كرد

امشب پى جام يك منى خواهم كرد
مارس 29, 2019

افسوس كه سرمايه ز كف بيرون شد

افسوس كه سرمايه ز كف بيرون شد
مارس 29, 2019

از باده بساط زهد خواهدفرسود

از باده بساط زهد خواهدفرسود
مارس 29, 2019

اجرام كه ساكنان اين ايوانند

اجرام كه ساكنان اين ايوانند
مارس 29, 2019

آن مرد نيم كاز اجلم بيم آيد

آن مرد نيم كاز اجلم بيم آيد
مارس 28, 2019

آن كس كه زمين و چرخ و افلاك نهاد

آن كس كه زمين و چرخ و افلاك نهاد
مارس 28, 2019

آن كاسه‏ گرى كه كاسه سرها كرد

آن كاسه‏ گرى كه كاسه سرها كرد
مارس 28, 2019

آن قوم كه سجّاده پرستند خرند

آن قوم كه سجّاده پرستند خرند
مارس 28, 2019

آنانكه محيط فضل و آداب شدند

آنانكه محيط فضل و آداب شدند
مارس 28, 2019

آنانكه كهن شدند و آنانكه نوند

آنانكه كهن شدند و آنانكه نوند
مارس 28, 2019

آنانكه جهان زير قدم فرسودند

آنانكه جهان زير قدم فرسودند
مارس 28, 2019

آنانكه بكار عقل در مى ‏كوشند

آنانكه بكار عقل در مى ‏كوشند
مارس 28, 2019

آنانكه اساس زهد بر زرق نهند

آنانكه اساس زهد بر زرق نهند
مارس 28, 2019

اى چهره تو نهاده بر نسرين طرح

اى چهره تو نهاده بر نسرين طرح
مارس 28, 2019

ايواى بر آن دل كه در او سوزى نيست

ايواى بر آن دل كه در او سوزى نيست
مارس 28, 2019

اين كهنه رباط را كه عالم نام است

اين كهنه رباط را كه عالم نام است
مارس 28, 2019

اين كوزه چو من عاشق زارى بودست

اين كوزه چو من عاشق زارى بودست
مارس 28, 2019

اي دل چو نصيب تو همه خون شدن است

اي دل چو نصيب تو همه خون شدن است
مارس 28, 2019

اى چرخ فلك خرابى از كينه تو است

اى چرخ فلك خرابى از كينه تو است
مارس 28, 2019

ايزد چو گل وجود ما مي آراست

ايزد چو گل وجود ما مي آراست
مارس 28, 2019

اى بيخبران شكل مجسَّم هيچ است

اى بيخبران شكل مجسَّم هيچ است
مارس 28, 2019

اى آمده از عالم روحانى تفت

اى آمده از عالم روحانى تفت
مارس 28, 2019

امروز تو را دسترس فردا نيست

امروز تو را دسترس فردا نيست
مارس 28, 2019

اجزاء پياله كه در مى پيوست

اجزاء پياله كه در مى پيوست
مارس 28, 2019

ابر آمد و باز بر سر سبزه گريست

ابر آمد و باز بر سر سبزه گريست
مارس 28, 2019

آن به كه در اين زمانه كم‏ گيرى دوست

آن به كه در اين زمانه كم‏ گيرى دوست
مارس 28, 2019

اَخَذْتُ ما حَبانى و اِمتَنَعـتُ‏

اَخَذْتُ ما حَبانى و اِمتَنَعـتُ‏
مارس 28, 2019

اَلَيسَ قَضَى ‏الاَفلاكِ فى حكمِه بِاَن

نقل از : کتاب شرح رباعیات خیام اثر عباس کیوان قزوینی به اهتمام مسعود رضا مدرسی چهاردهی – انتشارات آفرینش – تهران سال 1379 ش    […]
مارس 28, 2019

العقل يَعجِبُ فى تَصَرُّفِهِ

العقل يَعجِبُ فى تَصَرُّفِهِ
مارس 28, 2019

اذا كان مَحصولُ ‏الحيوة مَنِيَّةً

اذا كان مَحصولُ ‏الحيوة مَنِيَّةً
مارس 28, 2019

اذا قَنَعَتْ نفَسى بميسورِ بُلْغَـــةٍ

اذا قَنَعَتْ نفَسى بميسورِ بُلْغَـــةٍ
مارس 28, 2019

اَصُومُ عن‏ الفحشاءِ جَهْراً و خُفيَةً

اَصُومُ عن‏ الفحشاءِ جَهْراً و خُفيَةً
مارس 28, 2019

آن قصر كه بهرام در او جام گرفت

آن قصر كه بهرام در او جام گرفت
مارس 28, 2019

اين صورت تن به خيمه ‏اى ماند راست

نقل از : کتاب شرح رباعیات خیام اثر عباس کیوان قزوینی به اهتمام مسعود رضا مدرسی چهاردهی – انتشارات آفرینش – تهران سال 1379 ش    […]
مارس 28, 2019

از من بَـــرِ خيــّام رسانيد سـلام

از من بَـــرِ خيــّام رسانيد سـلام
مارس 28, 2019

از من بَرِ مصطفى رسانيد سلام

از من بَرِ مصطفى رسانيد سلام
مارس 28, 2019

آدم چو صراحى بِوَد و روح چو مَى

آدم چو صراحى بِوَد و روح چو مَى
مارس 28, 2019

آدم چو صراحى بِوَد و روح چو مَى

آدم چو صراحى بِوَد و روح چو مَى
مارس 28, 2019

اي نيك نكرده و بديها كرده

اي نيك نكرده و بديها كرده
مارس 28, 2019

از واقعه اي تو را خبر خواهم كرد

از واقعه اي تو را خبر خواهم كرد
مارس 28, 2019

مقدمه مصحح (مسعود رضا مدرسی چهاردهي) بر شرح رباعيات خيام نسخه خطي

مقدمه مصحح (مسعود رضا مدرسی چهاردهي) بر شرح رباعيات خيام نسخه خطي
مارس 27, 2019

دوازده رباعى كه نام خيّام را دارند

دوازده رباعى كه نام خيّام را دارند