تصوف

مارس 27, 2019

هر کسی که به مطالعه و بررسی سازمان یابی [ساختاری] صورت ظاهری و نیز محتوایی صوفیه می پردازد کتاب سلسله های صوفیه اثر استاد چهاردهی یک منبع مهم و مرجع بسیار با اهمیت است که آرزو می کنیم به طور وسیع در دسترس قرار گیرد.

هر کسی که به مطالعه و بررسی سازمان یابی [ساختاری] صورت ظاهری و نیز محتوایی صوفیه می پردازد کتاب سلسله های صوفیه اثر استاد چهاردهی یک منبع مهم […]
مارس 27, 2019

اینك شرح حال مشایخ و اقطاب ذیلا نقل میگردد

اینك شرح حال مشایخ و اقطاب ذیلا نقل میگردد
مارس 27, 2019

كیوان قزوینى كیست

كیوان قزوینى كیست
مارس 27, 2019

ریشه تصوف

ریشه تصوف
مارس 27, 2019

آثارى كه مطالعه آنها درباره عرفان و تصوف ضرورت دارد

آثارى كه مطالعه آنها درباره عرفان و تصوف ضرورت دارد
مارس 27, 2019

احضار روح

احضار روح
مارس 27, 2019

عطار

عطار
مارس 27, 2019

مولوی (مولانا)

مولوی (مولانا)
مارس 27, 2019

استدراك

استدراك
مارس 27, 2019

حلاج

حلاج
مارس 27, 2019

اصطلاحات خانقاهى و عرفانى

اصطلاحات خانقاهى و عرفانى | Terms monasteries and mystical
مارس 26, 2019

مزدکیه

مزدکیه
مارس 26, 2019

مانى (مانویت)

مانى (مانویت)
مارس 26, 2019

تصوف ( سیری در تصوف)

تصوف ( سیری در تصوف)
مارس 26, 2019

پرده از رازهاى كرامات درویشان بر می دارد

پرده از رازهاى كرامات درویشان بر می دارد
مارس 26, 2019

احضار ارواح

احضار ارواح
فوریه 22, 2019

ایرانشهر

نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران – انتشارات اشراقی – 1389 […]
فوریه 22, 2019

وحدت نوین جهانى

نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران – انتشارات اشراقی – 1389 […]
فوریه 22, 2019

تئوسوفى

نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران – انتشارات اشراقی – 1389 […]
فوریه 22, 2019

مهربابا

نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران – انتشارات اشراقی – 1389 […]
فوریه 22, 2019

ظهور اوتار (خدا تجسد یافته است) دیگر و ادعاى الوهیت

نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران – انتشارات اشراقی – 1389 […]
فوریه 22, 2019

نقطویه

نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران – انتشارات اشراقی – 1389 […]
فوریه 22, 2019

مقدمه بر نقطویه

نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران – انتشارات اشراقی – 1389 […]
فوریه 22, 2019

سلسله كمیلیه

نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران – انتشارات اشراقی – 1389 […]
فوریه 22, 2019

معصوم علیشاه

نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران – انتشارات اشراقی – 1389 […]
فوریه 22, 2019

سلسله مونس علیشاهى (نعمةاللهى)

نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران – انتشارات اشراقی – 1389 […]
فوریه 22, 2019

سلسله عالمیه

نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران – انتشارات اشراقی – 1389 […]
فوریه 21, 2019

لعل شهباز قلندر

نوشته شده توسط نورالدین چهاردهی نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران […]
فوریه 21, 2019

شیخ فرید شكر گنج

نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران – انتشارات اشراقی – 1389 […]
فوریه 21, 2019

مكتب نورالهى

نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران – انتشارات اشراقی – 1389 […]
فوریه 21, 2019

خاكسار و اهل حق

نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران – انتشارات اشراقی – 1389 […]
فوریه 21, 2019

حروفیه

نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران – انتشارات اشراقی – 1389 […]
فوریه 21, 2019

راه طریقت

نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران – انتشارات اشراقی – 1389 […]
فوریه 21, 2019

شرح حال مشایخ و اقطاب

نوشته شده توسط نورالدین چهاردهی نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران […]
فوریه 21, 2019

کتابنامه کتاب سلسله های صوفیه ایران

نقل از : کتاب سلسله های صوفیه ایران با مقدمه آنا ماری شیمل اثر نورالدین چهاردهی به تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی – آماده انتشار    […]
فوریه 21, 2019

اصحاب سراچه

نقل از : کتاب سلسله های صوفیه ایران با مقدمه آنا ماری شیمل اثر نورالدین چهاردهی به تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی – آماده انتشار    […]
فوریه 21, 2019

زارى (سیری در تصوف)

نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران – انتشارات اشراقی – 1389 […]
فوریه 21, 2019

زار و زاری يا اهل هوا

نقل از : کتاب سلسله های صوفیه ایران با مقدمه آنا ماری شیمل اثر نورالدین چهاردهی به تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی – آماده انتشار    […]
فوریه 21, 2019

سلسله شطاریه (سیری در تصوف)

نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران – انتشارات اشراقی – 1389 […]
فوریه 21, 2019

سلسله شطاری

نقل از : کتاب سلسله های صوفیه ایران با مقدمه آنا ماری شیمل اثر نورالدین چهاردهی به تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی – آماده انتشار    […]
فوریه 21, 2019

بكتاشیه ( سیری در تصوف)

نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران – انتشارات اشراقی – 1389 […]
فوریه 21, 2019

سلسله بكتاشيه‏

|Baktashieh’s Genealogy نقل از : کتاب سلسله های صوفیه ایران با مقدمه آنا ماری شیمل اثر نورالدین چهاردهی به تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی – آماده […]
فوریه 21, 2019

سلسله مولویه (سیری در تصوف)

نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران – انتشارات اشراقی – 1389 […]
فوریه 21, 2019

سلسله مولويه

|Molavieh’s Genealogy نقل از : کتاب سلسله های صوفیه ایران با مقدمه آنا ماری شیمل اثر نورالدین چهاردهی به تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی – آماده […]
فوریه 21, 2019

سلسله كوثریه

| Kosariyeh’s Genealogy مقاله شماره 76 پس از نورعلیشاه حاجى محمد حسین ملقب به زین‏ العابدین لقب طریقت حسینعلیشاه در سال 1212 قمرى بمقام قطبیت رسید […]
فوریه 21, 2019

ملامتى (سلسله ملامتیه)

نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران – انتشارات اشراقی – 1389 […]
فوریه 21, 2019

سلسله ملامتيه

نقل از : کتاب سلسله های صوفیه ایران با مقدمه آنا ماری شیمل اثر نورالدین چهاردهی به تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی – آماده انتشار مقاله […]
فوریه 21, 2019

طاووسیه (سلسله نعمة اللهى سلطانعلیشاهى)

| Tavoosiyeh – Nemat Allahi soltanalishahi’s Genealog نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم […]
فوریه 21, 2019

سلسله طاووسيه

| Tavoosieh’s Geneology نقل از : کتاب سلسله های صوفیه ایران با مقدمه آنا ماری شیمل اثر نورالدین چهاردهی به تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی – […]
فوریه 21, 2019

سلسله اویسى – سیری در تصوف

| Oveysi’s Genealogy نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران – انتشارات […]
فوریه 21, 2019

سلسله اويسی

نقل از : کتاب سلسله های صوفیه ایران با مقدمه آنا ماری شیمل اثر نورالدین چهاردهی به تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی – آماده انتشار   […]
فوریه 20, 2019

سلسله نعمت اللهی نورعليشاهی

| Nemat Allahi (Nour-Alishahi’s) Genealogy نقل از : کتاب سلسله های صوفیه ایران با مقدمه آنا ماری شیمل اثر نورالدین چهاردهی به تصحیح مسعود رضا مدرسی […]
فوریه 20, 2019

سلسله كوثر عليشاه

| Kosar Ali-Shah’s Genealogy نقل از : کتاب سلسله های صوفیه ایران با مقدمه آنا ماری شیمل اثر نورالدین چهاردهی به تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی […]
فوریه 20, 2019

سلسله چشتیه (سیری در تصوف)

| Chashtieh’s Genealogy نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران – انتشارات […]
فوریه 20, 2019

سلسله چشتيه

| Chashtieh’s Genealogy نقل از : کتاب سلسله های صوفیه ایران با مقدمه آنا ماری شیمل اثر نورالدین چهاردهی به تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی – […]
فوریه 20, 2019

ذهبیه

| Zahabieh نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران – انتشارات اشراقی […]
فوریه 20, 2019

سلسله ذهبيه

| Zahabieh’s Genealogy نقل از : کتاب سلسله های صوفیه ایران با مقدمه آنا ماری شیمل اثر نورالدین چهاردهی به تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی – […]
فوریه 20, 2019

شمس العرفا

Shams Al-Orafaa نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران – انتشارات اشراقی […]
فوریه 20, 2019

سلسله نعمت اللهی شمس العرفاء

Nemat Allahi’s Genealogy(Shams Al-Orafaa) نقل از : کتاب سلسله های صوفیه ایران با مقدمه آنا ماری شیمل اثر نورالدین چهاردهی به تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی […]
فوریه 20, 2019

سلسله سهروردیه

Sohrevarieh’s Genealogy نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران – انتشارات اشراقی […]
فوریه 20, 2019

سلسله سهرورديه

Sohrevarieh’s Genealogy نقل از : کتاب سلسله های صوفیه ایران با مقدمه آنا ماری شیمل اثر نورالدین چهاردهی به تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی – آماده […]
فوریه 20, 2019

سلسله قادریه

| Ghaderieh نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران – انتشارات اشراقی […]
فوریه 20, 2019

سلسله قادريه

Ghaderieh’s Genealogy نقل از : کتاب سلسله های صوفیه ایران با مقدمه آنا ماری شیمل اثر نورالدین چهاردهی به تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی – آماده […]
فوریه 20, 2019

مانیه تیسم و تمركز و ارتباط با ارواح

نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران – انتشارات اشراقی – 1389 […]
فوریه 20, 2019

مانيه تيسم و تمركز فكر و ارتباط روح

نقل از : کتاب سلسله های صوفیه ایران با مقدمه آنا ماری شیمل اثر نورالدین چهاردهی به تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی – آماده انتشار    […]
فوریه 20, 2019

نقشبندیه

Naghashbandieh نقل از : کتاب سیری در تصوف در شرح حال مشایخ و اقطاب تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی چاپ سوم – تهران – انتشارات اشراقی – […]
فوریه 16, 2019

سلسله نقشبنديه

Naghashbandieh’s Genealogy نقل از : کتاب سلسله های صوفیه ایران با مقدمه آنا ماری شیمل اثر نورالدین چهاردهی به تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی – آماده […]
فوریه 15, 2019

سلسله صفى علیشاهی

Safi Ali-Shah’s Genealogy توضیحات مربوط به تصاویر : این عکس تاریخی و منحصر بفرد که برای اولین بار انتشار می یابد. از کتابخانه فاضل پاکنهاد آقای […]
فوریه 15, 2019

سلسله صفی عليشاهی

| Safi Ali-Shah’s Genealogy نقل از : کتاب سلسله های صوفیه ایران با مقدمه آنا ماری شیمل اثر نورالدین چهاردهی به تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی […]
فوریه 15, 2019

مقدمه آناماري شيمل بر كتاب سلسله هاي صوفيه ايران اثر نورالدین چهاردهی

| Anna Marie Schimmel Introduction to the Book of Sufis’ Genealogy نقل از : کتاب سلسله های صوفیه ایران با مقدمه آنا ماری شیمل اثر نورالدین […]
فوریه 15, 2019

مقدمه آنا ماری شیمل بر کتاب سلسله های صوفیه ایران اثر نورالدین چهاردهی

فوریه 15, 2019

در ذكر شيخ ابوسعيد ابوالخير«ره»

نقل از : کتاب شرح حال ابوسعید ابوالخیر و وضعیت صحن شاه نعمت الله ولی از منضمات کتاب صالحیه اثر«کیوان ورجاوند» کیوان قزوینی با مقدمه و […]
فوریه 15, 2019

مباحثه کیوان با ملاسلطان گنابادی

|Debate of Kayvan and Molla Soltan Ali-Gonabadi نقل از : کتاب کیوان نامه جلد 2 اثر عباس کیوان قزوینی    مقاله شماره 56و چون دوازده سال […]
فوریه 15, 2019

ناگزیری بشر از دیانت

|Inevitability of Religiosity for Mankind نقل از : کتاب استوار رازدار اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی    مقاله شماره 55در […]
فوریه 15, 2019

در اختلافات

| On the Disagreements نقل از : کتاب استوار رازدار اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی    پنجشنبه ، 23 مرداد […]
فوریه 15, 2019

در اصطلاحات تصوف مرسوم به سه بیان

| The Terms in the Prevalent Sufism from Three Standpoints نقل از : کتاب استوار رازدار اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا […]
فوریه 15, 2019

صورت فکریه

| Mediative Form نقل از : کتاب استوار رازدار اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی    مقاله شماره 52در این مقاله […]
فوریه 15, 2019

در یک دوره دستور تصوف مرسوم و عقاید و رفتار مرید…

| A Course of Instructions for the Prevalent Sufism, the Convictions and Conduct of the Disciple Towards the Spiritual Master, Other People, Other Religions and the […]
فوریه 15, 2019

در آداب دیگ جوش

| On the Rites of the Boiling Pot نقل از : کتاب استوار رازدار اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی    […]
فوریه 15, 2019

در آداب مجلس نیاز

| On the Gathering for the Fulfillment of a Need نقل از : کتاب استوار رازدار اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا […]
فوریه 15, 2019

در بیان آداب پذیرفتن مرید و کرشمه قطب

| On the Rites for the Reception of a Disciple and the Spiritual Master’s Conceit نقل از : کتاب استوار رازدار اثر عباس کیوان قزوینی با […]
فوریه 15, 2019

در آداب رفتار قطب با مرید نورسیده تا اواسط ارادت

‏ | On the Conduct of the Spiritual Master Towards the New Disciple up to the Intermediate Stage of Sincerity نقل از : کتاب استوار رازدار […]
فوریه 15, 2019

در بیان صورت تشرف

| On the Initiation Rites نقل از : کتاب استوار رازدار اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی    مقاله شماره 46در […]
فوریه 15, 2019

در بیان صفات مرید

| On the Qualities of the Disciple نقل از : کتاب استوار رازدار اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره […]
فوریه 15, 2019

در بیان حدود دعاوى قطب

نقل از : کتاب استوار رازدار اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره مقاله : 44 فصل هشتم‏در این مقاله […]
فوریه 15, 2019

نصب قطب از جانب خدا

Designation of the Spiritual Pole or Master by God نقل از : کتاب استوار رازدار اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا مدرسی […]
فوریه 15, 2019

در فرق تصوف با اسلام

On the Difference Between Sufism and Islam نقل از : کتاب استوار رازدار اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی    مقاله […]
فوریه 15, 2019

در موضوع و اساس و غایات تصوف مرسوم در اسلام

The Subject, the Theme and the Goal of the Prevalent Sufism in Islam نقل از : کتاب استوار رازدار اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و […]
فوریه 15, 2019

18 فرق تصوف حقیقی با مرسوم

Eighteen Differences Between the True Sufism & the Prevalent Sufism نقل از : کتاب استوار رازدار اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا […]
فوریه 15, 2019

در تشخیص روح تصوف حقیقى

Identification of the Essence of True Sufism نقل از : کتاب استوار رازدار اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره […]
فوریه 15, 2019

صوفی جان خلفت

Sufi As The Soul of Creation نقل از : کتاب استوار رازدار اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره مقاله […]
فوریه 14, 2019

در خلاصه مطالب تصوف و تقسیم آن به حقیقی و مرسوم و فرق آنها با هم

نقل از : کتاب استوار رازدار اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره مقاله 37در این مقاله عناوین ذیل را خواهید […]
فوریه 14, 2019

تحقیق لغت تصوف

Investigation on the Word ‘Sufism’ نقل از : کتاب استوار رازدار اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله و تصحیح مسعود رضا مدرسی چهاردهی    شماره مقاله : […]
فوریه 14, 2019

در تحقیق اساس تصوف و سه فرق تصوف حقیقی با مرسوم

Research on the Principles of Sufism & Three Differences Between the True Sufism and the Ritual Sufism نقل از : کتاب استوار رازدار اثر عباس کیوان […]
فوریه 8, 2019

درباره تالیف كتاب استوار و فرازی چند از ترک ریاست کیوان

About writing the ostevare razdar book and Points on Kayvan’s Rejection of Spiritual Leadership نقل از : کتاب استوار رازدار اثر عباس کیوان قزوینی با مقابله […]