m عکس قرة العین در لباس درویشان
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
عکس قرة العین در لباس درویشان
نوشته شده توسط نورالدین چهاردهی   
پنجشنبه ، 23 مرداد 1399 ، 20:58

عکس فوق تاکنون نه در ایران و نه در غرب در هیچ یک از آثاری که دربارۀ بابیه نگارش یافته است ارائه نشده

و به ضرس قاطع توان گفت منحصر به فرد است.

طاهره قرة العین در بدایت بلوغ شرعی به ریاضات صوفیانه اشتغال ورزید بعد شیخی و سپس بابی گردید.

طاهره قرة العین تبرزین به کتف راست تکیه داده و خرقه بر تن کرده و بر پوست جالس شده کشکول و تار در مقابل خود قرار داده است.

نورالدین چهاردهی

 

اولین مرتبه 1363 خورشیدی توسط نورالدین چهاردهی این عکس منتشر گشت. بعدها برخی این عکس را منتشر و مأخذ خود را ذکر ننمودند . (مصحح)

 

نقل از کتاب باب کیست و سخن او چیست (بابیه – ازلیه) اثر نورالدین چهاردهی – ویرایش و حواشی مسعود رضا مدرسی چهاردهی

تهران – سال 1397 خورشیدی - نشر آفرینش