English French German Italian Portuguese Russian Spanish
افلاك كه جز غم نفزايند دگر
نوشته شده توسط حکیم عباس کیوان قزوینی نقل از : کتاب شرح رباعیات خیام اثر عباس کیوان قزوینی به اهتمام مسعود رضا مدرسی چهاردهی – انتشارات آفرینش – تهران سال 1379 ش   
پنجشنبه ، 30 مرداد 1393 ، 03:44

شماره مقاله234

152. افلاك كه جز غم نفزايند دگر

ننهند بجا تا نربايند دگر

ناآمدگان اگر بدانند كه ما

از دهر چه مى‏ كشيم نايند دگر (1)

جهانِ صُوَر تنگنا است تا صورتى محو نشود صورت ديگر پيدا نمى ‏شود .

(1) چون نمى ‏دانند بيخبرانه مى ‏آيند و در اينجا خواهند دانست اما به دام افتاده ‏اند ياراى بازگشت فورى ندارند.

***

نویسنده: عباس كيوان قزويني

رباعیات خیام