English French German Italian Portuguese Russian Spanish
پرسش از علماى روحى غرب و ديگر نقاط
نوشته شده توسط نورالدین چهاردهی نقل از : کتاب گلبانگ مغز از فراسوی قانون جاذبه دربیان «عرفان علمی و عرفان عملی » «تصوف – مکتب روحی» اثر نورالدین چهاردهی به کوشش مسعود رضا مدرسی چهاردهی – چاپ هند – دهلی نو – 2013-2012 – Printedat: Alpha Art   
دوشنبه ، 27 مرداد 1393 ، 22:28

شماره مقاله 586

1ـ كليه پيروان و معتقدان علوم، جهان شهود را نسبت به  عالَم  ‌غيب، نمود بى  ‌بود، يا سايه و ظلّ ملكوت مى‌  دانند، و عالم ملكوت را خالق  عالم مادّه مى ‌شناسند. اقل قليل از خواص علماى روحى نيز اظهار مى  ‌دارند كه در عالم هستى دو نيرو يعنى روح و مادّه وجود ندارد، بلكه اين روح است كه در سير نزولى خود لباس ماديت پوشيده است. لذا پرسش مى ‌شود، كه اجزاى عالم مادّى مانند دريا، جنگل، در ملكوت به  چه  هيئت  و نحوه‌ اى  وجود دارند؟ و وجه تناسب عالم ناسوت و ملكوت  به چه كيفيتى است؟

2ـ هر فردى كه تن  به  زناشويى داد، و داراى فرزند اعم از دختر يا پسر گرديد، بدون آن كه قبلا مطلع باشد ثمره اين ازدواج چيست، باز در نهادش نسبت به آن فرزند محبت و علاقه بى سابقه  ‌اى، وجود دارد، ريشه اين علقه و سابقه والدين نسبت به فرزندان از كجا سرچشمه گرفته است؟  اين علاقه عميق حتى نسبت به نوادگان نيز به چشم مى ‌خورد، چه سابقه و ارتباطى قبل از تولد اطفال وجود داشته است؟  تقاضا دارد، علماى اين فن زبان بگشايند، و پرده از روى كار بر گيرند.

3ـ استنباط اين ذره نادار آن است كه در زمانهاى آتى دانشمندان موفق به كشفياتى از جمله درباره تغذيه خواهند شد كه بشر را از كشت و زرع بى نياز مى ‌سازند، تنى ديگر موفق به كشفى گرديده كه از البسه و زحماتى كه امروزه در تهيه لباس متحمل مى ‌شوند، بشر را بى نياز مى‌ سازند، چه موقع اين اعمال انجام مى‌ گيرد؟ و از چه كشورهايى اين افراد برگزيده، موفق به انجام اين كارهاى شگفت مى ‌شوند؟

4ـ در علم ستاره‌ شناسى تحولى بى سابقه رخ خواهد داد و درمى  ‌يابند كه خورشيد از ستاره ديگرى نيرو گرفته، و تحت سيطره اوست، سپس از امواجى كه از بعضى ستارگان ساطع مى‌ شود، در آبادانى كوير استفاده مى ‌كنند، چه هنگام اين رويداد به وقوع مى ‌پيوندد؟

5ـ درباره باستان  ‌شناسى چند تمدن مفقوده كه نامى از آنان باقى نمانده،  مكشوف خواهد شد،  اين امكنه در كجاى كره ارض قرار گرفته؟ و كشف اين رويداد  در چه زمانى رخ مى ‌دهد؟

6ـ كشفياتى در اعماق اقيانوسها مى ‌شود، كه در تغذيه حيوانات و پيشرفت كلى انواع كشاورزى  بسيار مفيد است. با تركيب موادى كه از اعماق اقيانوس به دست مى ‌آيد، گلهاى زيباى بى مانندى به عمل مى ‌آيد، چه زمانى اين واقعه به وقوع خواهد پيوست؟ و آن دانشمند  با  چهار  تن از ياران خود از  چه سرزمينى بر مى‌ خيزند؟

7ـ از طريق علم ستاره‌  شناسى كشف چند ستاره ناشناخته و مدد دو نوع از امواج كه خارج از منظومه  شمسى است، بهبود در زندگى و زيبائى در باغ و بوستان، و تحولى در كشت و زرع  پديد  مى ‌آيد  نظريه  صريح  خود را درباره زمان وقوع اين امر اعلام فرمايند؟

8ـ در ايران  باستان  و در سرزمين كلده آشور و مصر با تركيباتى از ادويه گياهى آشنا بودند كه كليه امراض صعب غير قابل علاج را كه هنوز مداواى آن به طور قاطع كشف نگرديده، يك يا دو تن قادر بودند، به مداواى آن بپردازند، و در طب قديم اصطلاحى تحت عنوان كيمياى  بدن  معمول  بود، كه موجب ازدياد عمر افراد  بشرى و تقويت  قواى  مغزى او مى  شد، در زمانهاى آتى دو تن از دانشمندان، نه بر سبك و سياق  ايام  باستان، بلكه با اندك تغييراتى همه نوع بيمارى را   قادرند   به سهل ترين طريق با هزينه كم مداوا كنند، و در همين هنگام يك تن موفق خواهد گرديد كه چند سلول  ‌مغزى را  كه اكنون گوئى در خواب  فرو رفته بيدار سازد. پس از كشف  اين مطلب به تدريج اين دانش در شرق و غرب توسعه خواهد يافت، و موجب ترقى و تعالى جامعه بشرى در علوم خواهد  شد و حتى  بعضى  با كمك  اجزاء ديگر بدن  عضوى را كه آسيب ديده، يا موضع بيمارى است، مداوا  مى ‌نمايند، و در همين ادوار به وسيله اشعه ماه، و در بعضى موارد با كمك اشعه خورشيد در مداواى   بيماريها اقدام  مى‌ نمايند، بدون آن كه شربت يا كپسول يا آمپول يا جراحى را به كار گيرند، و براى استفاده از امواج ماه و خورشيد از ابزارى استفاده نخواهند كرد، يك مرد روحى شروع اين تحول و گسترش آن را بيان فرمايد.

9ـ عوارضى كه در كره ارض رخ مى  ‌دهد، مانند آتشفشانى يك كوه، يا سيل مهيب، يا زلزله و ديگر پيش آمد هاى مهلك كه موجب اثرات شوم خواهد گشت، آيا غير از عوامل طبيعى كره ارض، يا  تأثيرات ديگر كواكب در سطح زمين، علت اساسى ديگر كه تا كنون علت‌  العلل آن مكشوف  نگرديده، وجود دارد يا خير؟ يا احتمال آن كه يك مرد روحى در عصر خود بر انجام اين اعمال با  اراده  پنهانى وى تحقق مى‌  پذيرد وجود دارد يا خير؟ و اين رخدادها   به نفع  جامعه  بشرى است، يا  به ضرر آن؟

10ـ كشف  اصوات  بزرگان مذهبى و فلاسفه در قرون ماضيه و سرداران سپاه و انعكاس و پخش آن به  وسيله ابزار علمى، براى افراد ساكن در كره ارض و نمودار شدن  چهره آنان را كه فضا ضبط مى  ‌نمايد، و كشف كردن اهم مطالب تاريخى و بطلان  بعضى رويدادها كه در كتب تاريخى ثبت گرديده و روشن  ساختن اشتباه مورخين در چه زمان به وقوع خواهد  پيوست؟

11ـ در چند سده قبل از ميلاد در شرق بالاخص   فلات ايران، شبه قاره هند، سرزمين تبت و مصر تعداد انگشت شمارى به   علومى واقف بودند كه استاد تلميذ خود را در مقابل خود   به   سوى شرق بر سطح زمين مى  ‌نشاند و بدون اين كه سخنى بر زبان راند يا شاگرد  از استاد  پرسشى كند، و گاهى استاد پلك چشمها را روى هم مى  ‌نهاد، مطالبى را به سلول مغزى شاگرد منتخب شده انتقال مى ‌داد، بدون آن كه مريد استاد نيازى به پرسش از معضلات آن دانش استعلام كند، به نحوى كه نسيان در فراگيرى اين علم براى شاگرد رخ نمى‌ داد. مريد  با   تعهد روحى كه نزد استاد به عهده گرفته   بود، لااقل يك  تن از پيروان خود را تحت تعليم دانشهاى فرا گرفته خود قرار  مى ‌داد. اين علوم غير از مباحثى است، كه به اشارت در كتب فلاسفه بزرگ به كتابت درآمده است، اين دانشها مدون نمى ‌گرديد، لذا چند قرن است ديگر كسى داعيه چنين علوم نفس  ‌الامرى  را  ندارد، حال پرسش اين ناچيز  اين است، كه اين دانشها  به تدريج از استتار و پرده نسيان ظهور كرده و  توسط چند تن آشكار خواهد گشت، زمان  پديدار شدن اين  مباحث عاليه چه هنگام خواهد  بود؟

12ـ آيا  افرادى كه موفق  به كشف اين علوم مى‌  شوند و دگرگونى شگفت شگرفى در كره ارض پديد مى  ‌آورند، افراد روحى هستند، يا دانشمند مطلق، و موجب تحرك  فكرى اين افراد يك مرد روحى است كه در كره ارض به سر مى  ‌برد يا القاء روحى از عالم غيب است؟

13ـ بعضى از عرفا معتقدند كه بوعلى سينا، بهمنيار را كه تلميذ و پسر خوانده وى بود، در مقابل خود اجازه جلوس مى  ‌داد و با نگاه به چشمان بهمنيار نكات پنهانى فلسفه  الاهى را به وى تلقين مى  ‌نمود، و اين عمل يك ساعت به طول مى ‌انجاميد، و  هر دو عرق از چهره ‌شان سرازير مى  ‌گشت و خستگى مفرط بر هر دو عارض مى‌  شد. با   توجه   به   اين نكته كه   بوعلى فيلسوف اشراقى  است، آيا امكان  وقوع  اين عمل امكان  ‌پذير است؟

در  ثانى آيا  بوعلى   قادر  به انجام چنين كارى  بود؟

در  ثالث  آيا   بهمنيار در خور اين كار بود؟

14ـ در داستانهاى شرق و غرب بعضى متذكر شده ‌اند كه انسان مى ‌تواند، نامرئى شود، اين پرسش را   براى  يارى  به پاسخ دهندگان  به دو طريق مطرح مى‌ كنيم :

1ـ فردى مى  ‌تواند با چند گياه  ناشناخته كه در بعضى از كوهستانها به طور طبيعى روئيده مى  ‌شود و با منضم ساختن آن به چند گياه شناخته شده به بدن  بمالد، و يا تقطير نموده بياشامد كه براى مدت معينى در طى چند ساعت جسد عنصرى وى ديده نشود، اگر موفق شد، اثرات سوئى بر  وى عارض نمى‌ گردد؟

2ـ شبيه به نحوه طى  ‌الارض جسد را   به امواج تبديل كرده بدون آن كه محو سازد يا در فضا پخش شود، در مكان ديگر تجسد مى ‌دهد، آيا در مكان اوّل  وجود  دارد؟ يا  به مكان دوّم  انتقال يافته است؟

پاسخ بدين پرسشها  يا  روشن ساختن يك  يا  چند مطلب تفضل است و كرامت.

 

گلبانگ مغز

نورالدین چهاردهی