آثارى كه مطالعه آنها درباره عرفان و تصوف ضرورت دارد

شماره مقاله : 124

هر گاه كسى بخواهد در علم عرفان و تصوف غور و بررسى كند بر وى واجب و ضرورى است كه سه اثر این ناچیز را بشرح زیر بخواند .

4- خاكسار و اهل حق چاپ ثانى .

2- سلاسل صوفیه ایران .

3- سیرى در تصوف چاپ ثانى كه مكمل مباحث دو كتاب فوق ‏الذكر كه همین كتاب حاضر است .

و درباره تصوف كتب زیر را كه اثر خامه كیوان قزوینى است با دقت و حوصله مطالعه كند.

4- استوار

2- رازگشا

3- بهین سخن

4- كیوان نامه جلد دوم

و در باره علم عرفان آثار كیوان قزوینى را با امعان نظر از دیده بگذراند .

4- اختلافیه

2- عرفان نامه

3- شرح رباعیات خیام

4- تفسیر كیوان

و اگر در صدد باشد آشنائى بیشتر یابد كتبى را كه ذیلا ذكر مى‏نماید فراهم كرده و با صبر و حوصله تمام از نظر خود بگذراند و پس از آن به ماخذى كه در كتاب سلسله ‏هاى صوفیه ایران آمده مطالعه كند و ناگفته نماند كه آثار مستشرقین درخور اعتماد نشاید و سلول دماغى افراد غربى قادر نبوده كه به كنه گفتار بزرگان تصوف راه برند و داراى لغزش و اشتباهات فراوان شده‏ اند.

اینك كتبى كه براى خوانندگان ارجمند ضرورى است ذكر میگردد.

مجمع ‏البحرین از داراشكوه

اختلافیه جلد اول تصنیف كیوان قزوینى

اوپانیشاد ترجمه دارشكوه با مقدمه دكتر تاراچند و جلال نائینى

اسرارالحكم نوشته حكیم سبزوارى

اشعة اللمعات نوشته جامى

اسرارالتوحید با مقدمه ژوكوفسكى اثر محمد بن منور

از جنین تا جنان كه قسمت اعظم آن بقلم یك دانشمند فرانسوى و ترجمه طباطبائى نائینى اما محمد عنقا مدعى تالیف آن گردیده است.

آیات‏ الولایة دو جلد اثر راز شیرازى

طرائق ‏الحقائق سه جلد تالیف معصومعلیشاه شیرازى

طواسین عربى اثر منصور حلاج طباشیرالحكمة از راز

طبقات ‏الصوفیه اثر خواجه عبدالله انصارى

عرفان نامه تصنیف كیوان قزوینى

عوارف ‏المعارف عربى اثر شیخ شهاب ‏الدین سهروردى

عبرت‏ افزا تالیف محمد حسین حسینى

غرایب منظوم اثر رونق علیشاه

حدیقة منظوم از سنائى

حج نامه تصنیف كیوان قزوینى

حدائق ‏السیاحة تالیف مست علیشاه

حافظ شناسى یا الهامات خواجه نوشته بامداد

حق نما اثر داراشكوه

حسنات‏ العارفین نوشته داراشكوه

حلیة الاولیاء عربى نوشته ابونعیم اصفهانى

حالات و مقامات و كرامات تالیف شیخ صفى‏ الدین اردبیلى

جنات ‏الوصال منظوم نورعلیشاه اول

جذبات الهیه ایزد گشسب

شرح مثنوى بحرالعلوم

خمسه نظامى خاطرات سفر حج از تابنده

خمسه حسینى متضمن مقاله صفى علیشاه‏

فریاد بشر اثر كیوان قزوینى

فرازستان اثر اسمعیل تویسركانى

فیه ما فیه گفتار جلال الدین محمد البلخى

فتوح الغیب گفتار شیخ عبدالقادر گیلانى مغ شرح فارسى از شیخ عبدالحق دهلوى .

فرمان (وظایف صوفیه در شب و روز یوم جمعه) از كیوان قزوینى كه بنام ملاعلى گنابادى قلمداد گردیده است .

فصل الخطاب نوشته حافظ مولوى

فلوطین از تابنده

فارس و جنگ بین‏الملل از ركن زاده آدمیت

قدسیه (گفتار خواجه بهاء الدین نقشبند)

قوت‏ القلوب عربى تالیف ابوطالب مكى

كیوان نامه سه جلد اثر كیوان قزوینى

كشف‏ المحجوب هجویرى با مقدمه ژوكوفسكى

كلیات سعدى

كیمیاى سعادت از محمد غزالى

كاشف ‏الاسرار نوشته حافظ شاه

كلمات طیبات اثر شیخ عبدالقادر گیلانى

كبریت احمر نوشته مظفر علیشاه كرمانى

كشف‏ الحقایق تالیف عزیز نسفى

كمالیه از عبدالله برزش آبادى

كشف ‏المعارف از مست علیشاه

گوهر مراد تصنیف عبدالرزاق لاهیجى گلستان جاوید از نوربخش

گلزار مونس بكوشش دكتر نوربخش‏

لب لباب نوشته ملاحسین كاشفى

لسان‏ الغیب منظوم از صابونى

لوایح جامى

لمعات عراقى

لطیفه غیبى اثر محمد بن محمد العربى

مجمع البحار اثر مظفر علیشاه كرمانى

مرصاد العباد اثر نجم‏ الدین دایه

معدن الاسرار از محیى‏ الدین گیلانى

معرفة السلوك نوشته محمود چشتى

مجالس المومنین دو جلد از قاضى نورالله شوشترى

مكتوبات گیسو دراز چشتى

مجله عنقا سنه 1305 ه. ش مقالات كیوان قزوینى

مجله نصیحت سنه 1304 ه.ش مقالات كیوان قزوینى

مجله عرفان سنه 1303 ه.ش مقالات كیوان قزوینى

مرآت الحق مجذوب علیشاه

مجمع السعادات از ملاسلطان گنابادى

مرآة المثنوى شرح كلمات بابا طاهر اثر عین ‏القضات همدانى

مجموعه آثار فارسى احمد غزالى بكوشش دكتر احمد مجاهد

مجمع‏ البحرین از داراشكوه

مصباح الهدایه عزالدین كاشى با مقدمه جلال همائى

مكتوبات قطب ربانى از امام علیشاه

مكاتیب مولوى

مكاتیب قطب از عبدالله قطب

مقالات گوناگون از دكتر خلیل ثقفى اعلم

مفتاح النبوة از كوثر علیشاه

مواعظ گفتار كیوان قزوینى

معارف بهاء ولد دو جلد از پدر مولانا

مجموعه‏ اى مشتمل بر (شرح قصیده میرفندرسكى لوایح جامى شرح دعا از مجذوب )

مقالات شمس تبریزى

میوه زندگانى از كیوان قزوینى

مصیبت نامه از عطار نیشابورى

منطق الطیر اثر عطار

مثنوى كلاله خاور متضمن شرح دفتر اول مثنوى از سید رضا خراسانى

مهابهارت چهار جلد

نى نامه از استاد خلیلى

نور على نور از راز شیرازى

نابغه علم و عرفان از تابنده گنابادى با توجه بمكاتیب ملاسلطان گنابادى

احیاء العلوم در چهار مجلد عربى اثر محمد غزالى ترجمه كه وسیله خدیو جم بفارسى برگردانده شده است .

اصول و فروع اثر نورعلیشاه اول

اوصاف المقربین نوشته حاج میرزا احمد وحید الاولیاء اردبیلى

اسرارالعارفین و سیرالطالبین نوشته شیخ شهاب ‏الدین سهروردى

اسرار خلقت گرد آورنده سرهنگ احمد اخگر

رئیس‏ العاشقین از گیسو دراز چشتى

اوپانیشاد ترجمه داراشكوه

انقلاب ایران اثر ادوارد برون

اسرارالنقطة اثر سید على همدانى ترجمه خوش نویس

اسرارالعاشقین شیخ شهاب‏ الدین سهروردى

ایضاح شارح ملاسلطان گنابادى با حواشى كیوان قزوینى

بستان السیاحة تالیف حاجى زین ‏العابدین شیروانى

بسوى سیمرغ از شكیب فزونى

بحیره از فزونى استرآبادى حواشى از كیوان قزوینى

بیان ‏الغیب منظوم اثر صابونى بشارة المومنین از ملاسلطان

بحرالاسرار منظوم اثر حاجى كبیر آقا

بحرالمعارف ملا عبدالصمد همدانى تناهى ابعاد از راز

تفسیر صفى دو جلد مفسر صفى علیشاه تعرف فى شرح التصوف

تفسیر بیان‏ السعادة عربى مفسر ملاسلطان گنابادى حواشى از كیوان قزوینى تاریخ ایران از سرپرسى سایكس در دو جلد

توضیح شارح ملاسلطان گنابادى با حواشى كیوان قزوینى

تصوف و ادبیات تصوف برتلس ترجمه سیروس ایزدى

تصوف چه بود و چه باید بشود اثر پروفسور شوشترى

تفسیر مثنوى (داستان قلعه ذات الصور) اثر جلاالدین همائى

تمهیدات عین‏ القضات با شرح گیسو دراز چشتى

تازیانه سلوك تالیف احمد غزالى

تصوف پروفسور شوشترى ترجمه مهرداد مهرین

تذكرة الاولیاء عطار نیشابورى با مقدمه علامه قزوینى

تاریخ بدخشان چاپ مسكو

ثمرالحیات عربى تصنیف كیوان قزوینى

دبستان المذاهب اثر كیخسرو اسفندیار با حواشى كیوان قزوینى

دیوان صدرالممالك اردبیلى

دیوان شاه نعمة الله

درج ابوالنصر از شیبانى

دیوان مشتاق اثر (مظفر علیشاه كرمانى )

دیوان سنائى دفاعیات عین ‏القضات

دیوان شمس تبریزى

درالنظیم دو جلد اثر كوثر

دائرة المعارف اسلامى جلد 15 مقاله نیكیتین ترجمه ابوریده بعربى

دیوان ناصر خسرو با مقدمه حاج سید نصر الله تقوى

دیوان عطار نیشابورى

دیوان صفى علیشاه روزنامه خاطرات اعتماد السلطنة

رعنا و زیبا از ظهیر الدوله

ره آورد معنوى شرح ابیات مشكله مثنوى از حاج میرزا محسن عماد حالى

راز بزرگ نوشته موریس مترلینگ ترجمه ذبیح الله منصورى

رسائل خواجه عبداله انصارى از تابنده گنابادى

رسائل قشیریه تالیف امام قشیرى رساله فریدون سپهسالار

رشحات فخرالدین على كاشفى

رشف النصایح تالیف شیخ شهاب ‏الدین سهروردى

رجوم‏ الشیاطین نوشته ملاعلى گنابادى

ریاض‏ الیساحة تالیف حاج زین‏ العابدین شیروانى

زهد و تصوف اثر گلدتسهیر

زبدة الاسرار منظوم اثر صفى علیشاه زندگانى شمس‏ العرفا از صدر بلاغى

زبدة الاخبار تالیف ابومحمد حسن شعرى قادرى

زاد العارفین اثر خواجه عبدالله انصارى

سوانح اثر شیخ احمد غزالى

سوانح (شرح زندگانى مولوى) اثر شبلى نعمانى ترجمه فخر داعى گیلانى

سراج المحتاج اثر وفائى شوشترى

سفر نامه از گناباد تا ژنو از تابنده گنابادى

سلسلة النسب از شیخ حسین پیرزاده

سیر فلسفه در ایران نوشته اقبال لاهورى

سعادت نامه نوشته ملاسلطان گنابادى

سیر حكمت در اروپا سه جلد تالیف فروغى

سى فصل اثر حاج میرزا آغاسى

شرح رباعیات خیام شارح كیوان قزوینى

شرح مثنوى شریف سه جلد گرد آورنده فروزانفر

شرح حق‏ القینى تالیف سید رضا خراسانى مشهور به حق‏ الیقینى

شرح گلشن راز لاهیجى با مقدمه غلامرضا سمیعى

شرح مثنوى از حكیم سبزوارى

شمسیه منظوم اثر شمس‏ العرفاء شمس‏ التواریخ اثر ایزد گشسب

شهیدیه اثر كیوان قزوینى

شرح مثنوى سه جلد از خوارزمى

شرح قصیده میرفندرسكى

صالحیه بانضمام شرح حال ابوسعید ابوالخیر و تاریخچه بناى مزار شاه نعمت‏ الله تصنیف كیوان قزوینى كه ملاعلى گنابادى مدعى تالیف آنست .

صوفیگرى از كسروى

صد میدان نوشته خواجه عبدالله انصارى

نورالابصار از ایزد گشسب

نجم ثاقب از وفائى شوشترى در كتاب بهره اثر محمد كریم خراسانى

نفحات الانس اثر جامى

نفایس‏الفنون در سه جلد بقلم محمود آملى

نغمه ایزدى ترجمه و شرح از پروفسور شوشترى

ولد نامه از بهاء الدین ولد

ولایت نامه از ملاسلطان گنابادى

وحید بهبهانى از على دوانى

هدیة السالكین ترجمه مولانا صوفى

یادداشتهاى قزوینى جلد هشتم از علامه قزوینى

کتاب سیری در تصوف

اثر نورالدین چهاردهی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *