گنج نمایان بد است و یار بازاری رد

ناموس مباید از پرده بر آید رازدار مباید راز گشاید