اساس علوم و اعمال دینیه بر تغییر جبلت بشر است

شماره مقاله606 فريده هفتم از كنز ششم‏ اساس علوم و اعمال دینیه بر تغییر جبلّتِ بشر است چه علم فقه كه احكامِ  جسم  است و چه علم اخلاق كه احكامِ روح است و اگر تغییرِ جبلّت  ممكن یا واقع نباشد پس همه بناهاىِ ادیان بى ‏اساس  خواهد  بود  و هر كه بنا را  بیند  یقین  […]

در مطلق دیانت | On the Absoluteness of Religiosity

شماره مقاله605 ‏ فريده دهم‏ مطلق دیانت از خفیات عویصه  صعب التّصوّر بطیئى التّصدیق است براى هوشمندان بویژه كنجكاوانِ غیر قانع به تقلید كه به كلّى حیرانند ،آن كه چیزى فهمید كه قانع شد نمى‏گوید مگر به رمز به چند جهت (7 جهت). 1) آنكه لذّت فهمیدن را  براىِ  خود بس مى ‏داند و طمع  […]

شماره خدمات كيوا ن به روح ديانت

شماره مقاله 708 در اين مقاله عناوين ذيل را خواهيد خواند : شماره خدمات كيوان به روح ديانت به سه عنوان مراد از روح مراد از ملائكه روح دين دو عنوان مطلق و مضاف هفت قوه طبيعت هميشه كثرات هستند جان دين دو جزء هر دين نفى غير و حصر به خود يك معنى بى‏شريكى […]

حقیقت دین | True religion

شماره مقالات 709 بزرگ‏تر متاعى كه از این عالم بعد از مرگ همراه ما خواهد بود كه به دست اختیار آن را تربیت كرده باشیم همانا دین است و اگر ما به دنیا نیامده بودیم و جانِ ما با جسمِ ما اتّحاد نمى‏ یافت هرگز نائل به دین نمى‏ شدیم زیرا دین متاعى است كه […]

عنوان اول در سفرهای كيوان برای ترويج دين

شماره مقاله 707 در اين مقاله عناوين ذيل را خواهيد خواند : در اين عنوان سفر است سفر فقاهتى سفر تصوفى سه ايراد ريشه اشتباهات دو پندار است دو برهان عقلى و نقلى وعده محمد تنجّز يافت در على امر دين را نبايد سست گرفت گناه كبيره فرق ما اماميه با همه اديان خوانين چادكان […]

عنوان سيم از خدمات كيوان به روح ديانت فلسفه و ادلّه ‏ای است كه خودش يافته

شماره مقاله706 ايران باستان در دين دو عنوان داشتند، يكى بقدر كفايت توده و ضرورت كه بيدين شمرده نشود تا اجانب طمع در دين او نموده گولش زنند و از راه دين او را بسوى خود برند و آن تنها رؤس مسائل دين مرسوم بود هم بطور سطحى[1] هم‏ بطور اجمال چه در اعتقادات چه […]

اراده انسان مورد تكاليف دينيه است

شماره مقاله 705 چون این فضاى هستى نسبت به همّت و اراده بلند انسان بسى محقّر و تنگنا است،پس ممكن نیست كه هیچ هوشمندى به گزارشات این فضاى هستى خرسند و قانع باشد كه اگر باشد نشانه كوچكى و محدود بودنِ‏ اوست یا نقصانى در احساس او هست.زیرا قوّه احساس بمنزله چشم است براى دلِ‏ […]

فايده دين برای بشر | The Benefit of Religion for Mankind

شماره مقاله 707 باید دانست كه فایده دین براى بشر دو قسمت است: یكى راجع به جان بشر است بنابر آنكه جان بعد از مرگ بقاء و تعینى داشته باشد و مراد ما در این مقام این قسمت است. و یكى دیگر راجع به بدن و آداب حیات اجتماعى بشر است كه سیاست هم مى […]

توبه طرز دخول در اديان است

شماره مقالات700 و بعضی گویند كه توبه اول دخول در دین است یعنی كیفیت قبول كردن شخص آن دین را و در آمدنش درآن كه گویا از حال بی دینی و خودسری منزجر شده توبه كرده و بی دینی را پشت سر انداخته و در هر دینی یك طرز دخولی است آن طرز دخول را […]

وعده مكاشفه در اسلام | The Tiding of Spiritual Revelation in Islam

شماره مقاله 618 پس بنابراین دین اسلامِ ما از آن ادیانى است كه وعده صریح مى‏ دهد براى مكاشفات اجمالا و این اجمال و ابهام هم در طرف مكاشفات مأخوذ است و هم در طرف كسى كه مكاشفه براى او روى دهد، یعنى براى عموم مسلمین این وعده نیست.پس این كشف اجمالى موعود اسلام صاحب […]