اذكار قلبى‏

شماره مقاله584 اذكار قلبى از اسرار سلاسل صوفيه اسلامى است. هر استادى به وسيله پير دليل يا بدون حضور وى طالبى را كه آماده تشرّف در مكتب تصوف است ضمن دستوراتى كه تعليم مى‏دهد، يكى از اسماءالله را به وى تلقين نموه كه سالك در خلوت و گاه در جلوت بدان اشتغال ورزد. صوفى محق […]

نیایش

شماره مقاله789 رباعيات حضرت سلطان الموحدين شيخ ابوسعيد ابوالخير «قدس سره» بدان «ايدّك اللّه فى‏الدّارين» كه اين رباعيات حضرت سلطان السالكين شيخ ابوسعيد ابوالخير خراسانى قدس الله روحه گوگرد احمر است و بسيارى در وصول سعادت و حصول مدعيات و طلب روزى و تسخير قلوب و دفع عاهات و ساير امور تأثير عظيم دارد زيرا […]

در ذكر شيخ ابوسعيد ابوالخير«ره»

مقاله شماره 57 در ذكر شيخ ابوسعيد ابوالخير«ره»[1] آن فانى مطلق ،آن باقى بر حق ،آن محبوب الاهى آن معشوق نامتناهى ،آن نازنين مملكت ،آن راستين معرفت ،آن عرش فلك سير قطب عالم ابوسعيد ابوالخير «ره». پادشاه عهد بود بر جمله اكابر دين و مشايخ طريقت و كس بدو نرسيده الا به بزرگى او معترف […]