در تقسيم وقتِ خويش‏ | On Dividing One’s Time

مقاله شماره 596 فريده 39 در تقسيم وقتِ خويش‏ ساعاتِ روز و شبِ خود را و روزهاىِ ماهِ خود و ماه‏ هاىِ سال خود و سال ‏هاىِ عُمرِ خود را باید  تقسیمِ مُنظّم  بر اعمالِ صالحه نمود و حفظِ این  تقسیم  را داشته  با هیچ مانعى بر هم نزد و اگر كارهاىِ دَر هَم و […]

هفت مرتبۀ باطن بشر

شماره مقاله 651 پس همۀ بشر صاحب قلب نیستند مگر بعضی نادر به حكم آیۀ :ان فی ذلك لذكری لمن كان له قلب . یعنی من لم یكن له قلب فلا ذكری له فی ذلك و می شاید كه در این آیه قلب به معنی عقل باشد و عقل مرتبۀ چهارم از هفت مراتب روحیه […]

در تناسخ‏ | On the Reincarnation

شماره مقاله610 فصل (10 ) در تناسخ‏ بعضى پندارند كه قول به تناسخ مختص  به عرفاء يا به قومى است كه آنها را  تناسخيه گويند . و  نه  چنين  است بلكه در  هر  مذهبى اشاره  به تناسخ  هست به اختلاف بيان ، و فطرىِ هر كس است كه گاهى احتمال مى ‏دهد كه سابقاً  من […]

کمال انسان | Perfection of the Human Being

شماره مقاله713 پس توان گفت كه كمال انسان كه حكماء و عرفاء در بیان معنى آن به هفت قول مختلفند چنانكه در عرفان ‏نامه شرح داده صفحه 338 شده هیچ یك از آن هفت نیست بلكه آن است كه اختلاف اشیاء را مبدّل به ‏اتّحاد كند و معنى قیامت كبرى‏ همین اتّحاد یافتن اشیاء مختلفه […]

وطن روحانى

شماره مقاله712 اما وطن روحانى كيوان حالا معلوم نيست به هر وادى از ملكوت كه پس از مرگ برود وطنش آنجا بوده است و معنى انااليه راجعون آنست كه جان از هر وادى كه آمده باز به همان جا برمى‏ گردد و حب‏ الوطن يك امر قهرى است نه اختيارى . و يك وطن ديگر […]

وطن حقيقی

شماره مقاله711 پس وطن حقيقی آنجا است كه شخص تولد و تعين يافته و از غيب به شهود آمده خواه روحانى كه از غيب اطلاق و اندماج به شهود تشخص ذاتى آمده و خواه جسمانى كه از غيب رحم به فضاء گيتى آمده و نمودار گشته كه پسر يا دختر ،تام يإ؛ظب ناقص و مرده […]

معانی و درجات وطن

شماره مقاله710 در بيان مفهوم و مصداق وطن (ميهن) و اينكه ممكن است تعدد وطن براى يك نفر يا نه (و هوالحق). پس گوييم عمر هر كسى را اگر نسبت به جان او دهند اول عمر در زمان (امتداد وجود) ملكوتى است كه دهر نامند و آن هنگامى از دهر است كه نفس ناطقه او […]

امتیازِ بشر به دو قوّه دانش و كُنِش | Mankind’s Superiority for His Powers of Knowledge and Action

شماره مقاله547 فريده نهم از كنز ششم‏ امتیازِ بشر به دو قوّه دانش و كُنِش است و حكماء علّامه و عمّاله و مُدرِكه و مُحّرِكه نامند ،و دانش منقسم مى ‏شود به دانش و بینش (رُشد) دانش  در كلّى است و مجرّدات و علوم مقصوده  بنفسها ،و بینش (رُشد) در جزئى و در مادیات و […]

عرفاء در اینجا تقسیم به سه قسم م ى‏كنند سالكان را | Division of Spiritual Travelers to Three Groups by the Mystics

شماره مقاله 521 یكى آنكه گوش ملكوتى یافته و همانجا واقف شده برتر نرفته و نام او گوش شده در محشر صفى بسته مى‏ شود از اینها و بسیارند، این صف بزرگ‏ترین صفوف سالكان مقام یافته است و اول مقامى است كه سالك مى‏ یابد و پست‏تر از آن مقامى نیست. دوم علاوه بر گوش […]