ترتیب نزول سوره های قرآن

مقاله شماره 520   مطابق آخرین چاپ مصر که در سنه 1352 چاپ شده که اول علق و آخر نصر است مکی 86 سوره است والحق 85 لنزول النصر بمنی فلاوجه لعدّه مدینا       1. علق 2. قلم مگر 17 آیه که مدنی است از 17 تا 32 و 48 تا 50 3. […]

جن‌ (سوره بني اسرائيل) | The jinn -Surah Bani Israel

شماره مقاله 519 2- و استیناف لاعطف آتینا موسى الكتاب النبوّة او التوریة و جعلناه موسى او الكتاب هدى لبنى اسرائیل هادیا لهم الى ان لاتتخذوا لكم من دونى وكیلاً من تكلون اموركم الیه و تعتمدون علیه. آغاز سخن است به موسى پیمبرى و تورات دادیم تا رهنماى مردم شود كه جز مرا وكیل خود […]

جن – سوره حجر | The jinn -Surah Hijr

شماره مقاله 518 نور و نار ساختار جن 27- و الجان هو و الجنون اسما جمع للجنّ و لحیة البیت لاتؤذى و لاتظهر على اهل البیت خلقناه من قبل الانسان فى‏الزّمان و فى‏المرتبة لنحو من التجرد فیهم لیس فى‏الانسان لا فى نقاط قوس النّزول اذجعلهم من اثبتهم تحت عالم‏الطبع لكن بنحو المستزاد لا بما یصیر […]

تفسير سوره بني اسرائيل | Interpretation of Israelites Sura in Quran

شماره مقاله 517 سوره بنى‏ اسرائیل‏ هفدهم سوره قرآن بنى اسرائیل است یا اسرى‏ كه بعداز سوره قصص در مكه آمد نود ونه آیه بود و در مدینه حضرت فرمود كه 12 آیه ملحق به آن نمودند به تفرقه چهار تا در وسطش 22 و 23 و 26 و 57 و هشت تا از 73 […]

تفسير سوره نحل | Interpretation of Nahl Surah in Quran

  شماره مقاله 516 شانزدهم سوره قرآن نحل است چونكه مگس عسل در اینجا ستوده شده به وحى خدایى و در آن چهار قول است: اول آنكه همه‏اش مكى است مگر سه آیه آخر كه مدنى است. دوم مگر آیه والذین هاجروا زیرا در مكه هجرت نبود. سیم از آنجا تا آخر سوره. چهارم بطور […]

تفسير سوره حجر | Interpretation of Hijr Sura in Quran

شماره مقاله 515 پانزدهم سوره قرآن سوره حجر است در مكه آمده بعد از سوره يوسف، مگر آيه سبع مثانى كه در مدينه آن دم كه سوره حمد دوباره نازل شد آمد، نود و نه آيه است و 654 كلمه و 2760 حرف مكتوب، خصايصش در آخر گفته مى‏شود با لغت حجر وجه تسميه. 1- […]

تفسير سوره ابراهيم | Interpretation of Ibrahim Sura in Quran

شماره مقاله 514 چهاردهم سوره ابراهيم است پنجاه و دو آيه در مكه آمده جز 28 و 29 كه در مدينه آمد و حضرت فرمود كه ملحق به آن نمايند و قرّاء مدينه آن را 54 آيه و قرّاء بصره 51 و قراء كوفه 52 كه متأخرين آن را گرفته ‏اند و 831 كلمه مكتوب […]

در تفسير قل هواللّه‏

شماره مقاله 600 فريده 23 در تفسير قل هواللّه‏ قل صادر است این امر از مقامى محیط بر مقامى كه مخاطب در حالِ خطاب در آن مقام واقف است و از كلمه واقعه بعد از قل تعیین آن مقام معلوم مى‏ شود ،چنان كه در معوذتین در مقامِ بشریتِ مشتركه بود پس خطاب از ربّ‏ […]

تفسير سوره رعد | Interpretation of Ra’ad Sura in Quran

شماره مقاله 513 سوره رعد دهم سوره اى است كه در مدينه نازل شده بعد از سوره محمد مگر جمله و لايزال كه جزء آيه سى و يكم است بنابر قولى و بعضى از قدماء همه سوره را مكى دانسته ‏اند و لحنِ آيات هم به مكى مى‏ ماند. و امروزه كه قرن چهاردهم هجرى […]

مقدمۀ تفسیر كیوان‏ | Introduction keyvan Interpretation

شماره مقاله 512 در اين مقاله عناوين ذيل را خواهيد خواند : دوم مقدمۀ تفسير كيوان مقدمۀ سيم در اقسام هنر مفسرين بسم اللَّه‏ المتكلم على لسان محمد (ص) مقدمۀ تفسیر كیوان‏ قرآن مجید چهارم پرده‏ اى است كه از رخساره حقیقت برداشته شده به دستیارى پرده داران غیبى كه پیمبرانند. در برداشتن سه پرده […]