مقصود از اختلافات دنيا

  شماره مقاله766 مقصود از اختلافات دنيا امّا باید دانست كه مقصود بزرگ شگرفى از این بازیچه و از این جنگ دائمى و از این اختلاف بى‏پایان هست كه اجزاءِدنیا قاصرند از پیدا كردن آن مقصود، و تا آن مقصود پیدا نشود این بازیچه دنیا خاتمه نخواهد یافت.و در هر دورى و هر قرنى مقدارى […]

درباره کتاب اختلافیه

  شماره مقاله764 درباره کتاب اختلافیه كتاب اختلافیه ملفوظات[1] ‏كیوان است كه در مجالس متوالیه منظمه در موضوع اختلافات بشر سخن گفته و شنوندگان كلمه به كلمه نوشته‏اند و كتابى شده قریب 125 صفحه و نام موضوع سخن را به خود گرفته و ملفوظات دیگرى دارد به همین رویه در تشریح علم عرفان بمالامزیدعلیه قریب […]

در تفاوتِ نظرِ مِهر و كین به شیئى واحد | On the Disagreement of Opinions About Love or Hatred Towards a Single Thing

شماره مقاله612 فريده دوازدهم از كنز ششم در تفاوتِ نظرِ مِهر و كین به شیئى واحد بدان كه نظر به هر مدركى چه محسوس ،چه معقول اگر آمیخته به سوابقِ مهر و شوق است از هر جا و به هر سبب كه پیدا شده باشد آن مهر ،پس آن مدرك به یك جلوه سنگین و […]

درموضوع هر قضیه تحقیق کافی است

شماره مقاله593 فريده هشتم از كنز ششم‏ موضوعِ هر قضیه را اگر نیكو تحقیق كنى  كافى است در نسبتِ حملیه محمول بر آن و دلیل نمى ‏خواهد ،زیرا علّتِ حكم و حمل ، وصفِ عنوانىِ موضوع  است و عقدِ  وضع به جاىِ برهانِ عقدِ حمل است چه در ایجاب و چه در سلب و لذا […]

در اقسامِ احاطه | On the Kinds of Encircling

شماره مقاله 566 فريده 48 احاطه به دو قسم است : 1.احاطه شئى به شئى و این یا مادّى است مانندِ احاطه سقف خانه بر فضاء و زمینِ خانه و یا معنوى مانند احاطه عالم و قاهر بر معلوم و مقهورِ خود و در این هر دو ممكن است كه محیط معدوم شود و محاط […]

سرّ ناميدن جهاد نفس به جهاد

شماره مقاله771 سرّ نامیدن جهادِ نفس را به جهاد و آن به دو وجه است: یكى مدلول اخبار اسلامیه است كه مى‏فرماید:اعدى عدوك نفسك‏ التى بین جنبیك و ظاهراً مراد از نفس،طبیعت است كه به قولِ ‏قدماء متمركز است در كبد و یا متمركز در ریه و قلب است و لذا تعبیر شده به میانِ‏ […]

فكرانسان امتياز خاﺻه او

شماره مقاله770 در این عالم نه بهشت خالص موجود است و نه دوزخ محض بلكه عنوان بهشت و دوزخ بالاضافه و بالنسبه است علاوه بر این بهشت و دوزخ اختیارى از براى بشر هست به وسیله فكر (فكر انسان هم از امتیازات خاصّه اوست) به این معنى كه مى‏تواند به قوّه فكریه خود را منصرف […]

تحقیق در امر تن و جان | Investigation into the Body and Soul

شماره مقاله769 و تحقیق در امر تن و جان كه آیا اصلاً دو چیزند و با هم اتّحاد و یا تركیب یافته‏ اند و یا آنكه یك چیزند و آن یك چیز یا جان است و بدن یكى از مراتب نازله[1] اوست و او در طول بدن و اداره‏ كننده بدن و تعین بخش بدن […]

یکی از فوائد اختلاف | One of the Advantages of Disagreements

شماره مقاله768 یكى از فوائد اختلاف آن است كه اختلاف یكى از عوامل قویه شوق و حركت بسوى علم است كه اگر در یك امرى هیچ اختلاف نباشد واردین در آن امر چندان هیجان نخواهند داشت وقتى كه اختلاف را وجدان حسّ كرد یك قوّه شوقیه فوق ‏العاده پیدا مى‏شود براى رفع طرف مقابل و […]

فلسفه آمرزش گناهان

شماره مقاله767 پس فلسفه آمرزش گناهان كه صحیح است خدا همه گناهان را بیامرزد همین بهجتى است كه خدا دارد از دیدن حال غرور و استغناء در وجود بندگان كه عطاءِ او چنان سرمستشان كرده كه به روى مُعطى[24] هم شمشیر استغناء در مى‏ كشند و اقرار به پستى خود نمى‏ كنند. اینها نمى‏دانند اما […]