مکاشفات آذرکیوان – بخش دو | Revelations azarkeyvan – part2

مقاله شماره 184 گشسب سيوم در مشاهدات حالت صحو مشتمل بر چهارده فروغ فروغ اول كنون گويم از هوش ديگر سخن[1] كه بگذشتم از اينهمه انجمن‏ بسى ديدم اندك شمارم از آن كه نتوان شمردن همه زان روان نخستين يكى شهر ديدم فراخ پر از خوش و آرايش مرز و كاخ[2] نهاده يكى تخت در […]

مکاشفات آذرکیوان – بخش یک | Revelations azarkeyvan – part 1

مقاله شماره 183 بسم الله الرحمن الرحيم به نام ايزد بخشاينده بخشايشگر مهربان بعد از حمد آفريدگار و نعت[1] مقبولان درگاهِ ايزد آمرزنده بر ضمير منير هوشمندان صبح نَفَس[2] و دانايان معنى رس[3] مخفى و محتجب[4] نماند كه هر گاه از طبع كتاب خويشتاب و زردست‏ افشار و زنده رود مع[5] ترجمه آن فراغتى حاصل […]

آذر كيوان (دائرة المعارف تشیع) | azarkeyvan

مقاله شماره 180 (942 – 1528 ق) از عالمان زرتشتي كه در فارس زاده شد و گويند از دوران كودكي اهل رياضت بود. اواخر عمر به هند رفت و در شهر پتنه اقامت گزيد و نحله اي پديد آورد از تركيب زرتشتيگري و اسلام (به ويژه تشيع ) و برهمني و مسيحيت . عده اي […]

فرزانه رامچند كهتري | Wise Ramchand Kohtari

مقاله شماره 179 فرزانه رامچند كهتري از بزرگان فرقه سامان سهگل مي باشد و به مريدي فرزانه بهرام فرشاد افتخار مي كرد. به واسطه تبليغات او ورام بهت گروه بيشماري از هنود طريقت و ارشاد پور فرشاد را از جان و دل پذيرفته و در سلك مريدانش داخل شدند. تاريخ زرتشتيان – فرزانگان زرتشتي رشید […]

فرزانه رام بهت | Wise Ram Baht

مقاله شماره 178 فرزانه رام بهت از برهمنان دانشمند هنود و ساكن بنارس بود. چون به فيض صحبت فرزانه پور فرشاد معروف به بهرام كوچك رسيد . طريق او را اختيار و از زمره مريدانش گشته مراحل سلوك را طي و به مقام كشف و شهود نايل گرديد. موبد هوشيار در تعريف او مي گويد […]

انتون بشويه و اورج

مقاله شماره 177 فرزانگان انتون بشويه و اورج از مردم نصاري و ثروتمند و تبعه حكومت پرتقال بودند. ميلي به صحبت درويشان پيدا كردند . چون به فرزانه بهرام كوچك رسيدند دست از ثروت و مايملك خويش برداشتند . طريقت وي اختيار و مريد او گشتند . به لباس قلندري درآمدند و پوشيدني را بر […]

فرزانگان موسي و هارون | Scholars Mosa and Haron

مقاله شماره 176 فرزانه موسي و فرزانه هارون از بزرگان كليمي مي باشند . چون به مجلس فرزانه بهرام شاه آمدند . شيفته او شدند و افتخار مريدي را به جان پذيرفتند و با طريقت بهرامي به معرفت يزدان پي بردند . هر چند كليمي و شغلشان بازرگاني و پيشه وري بود و دروغگويي مايۀ […]

فرزانه محمد بيك | Wise Mohammad Beik

مقاله شماره 175 فرزانه محمود بيك تيمن[1] در خدمتگزاري فرزانه بهرام فرشاد كوشيد و در زمره مريدانش داخل شد رياضتها كشيد و به بيخودي نايل گشت . بي كاغذ و كتاب دانش رحماني كسب و وادي سلوك را طي و مقام فنا را بدست آورد. در سال 1048 هجري در كشمير اقامت داشت . روزي […]

فرزانه عاشور بيك قرامانلو | Wise Ashor Beik Gharamanlo

مقاله شماره 174 فرزانه عاشور بيك قرامانلو محض آزمايش ، نزد فرزانه بهرام فرشاد ،‌مريد فرزانه بهرام فرهاد رفت . چون جلال معنوي او را ديد خود را باخت و در سلك مريدانش داخل و مراحل سلوك را طي و به بي خودي رسيد . مردي بود وارسته و دست از كار و بار ظاهري […]

سيد محمد سعيد

مقاله شماره 173 سيد محمد سعيد اصفهاني از سادات حسيني است . خدمت فرزانه بهرام بن فرهاد را از دل و جان پذيرفت و در سلك مريدان وي داخل گشت . از بركت نفس مرشد و فضل او مراحل سلوك را طي نمود . درسال 1045 هجري در لاهور درگذشت . صاحب دبستان مي نويسد […]