در مركز ثقل كره | On the Earth’s Center of Gravity

شماره مقاله 608 فريده 45 سنگینىِ كره روىِ نقطه مركز خودش است و لذا مركز را مركزِ ثقل مى‏نامند . پس كره اعتماد به خودش دارد و مستقلِّ به نفسِ خود است و مكان لازم ندارد زیرا احتیاجِ به مكان براىِ سنگینى انداختن است و مكان به معنىِ محلِّ سنگینىِ متمكّن و تكیه‏گاهِ وَى است […]

در رد دانش‏ هایى كه به هیچ كس بهره نمى‏ بخشد

شماره مقاله 607 فريده 35 خیلى  رشك  مى ‏برم  به  طبیبى  ماهر كه  بى قصدِ اجرت حاضر باشد به معالجه هر كسى همه وقت حتى از خوابش بیدار كنند ،و بر دانشمندى كه علمى  نافع  دارد  و بى ‏دریغ یاد  مى‏ دهد  به هر كسى كه تواند از آن  علم  بهره  برد كه  یك  نسلِ […]

در تحصیل علوم دقیقه دشوارتر از تحصیل علوم جلیه

شماره مقاله609 فريده پانزدهم از كنز ششم‏ در بیانِ آنكه تحصیلِ علومِ دقیقه و دقائقِ هر علمى دشواتر است از تحصیل علوم جلیه و جلیاتِ هر علمى و چنانكه دشوارتر است كامل ‏تر نیز هست و كم‏ تر و نایاب ‏تر است و مهمّ‏ تر و نافع‏ تر است (دقائق مانندِ گنج است) . مثلاً […]

درشرح دعای صباح‏ و فوائد خورشید | On the Benefits of Morning Prayer and the Sun

شماره مقاله 603 فريده 32 در شرح دعای صباح‏ همه عالم یك انسان و یك انسان یك عالم است و كارهاىِ هر یك نفر مانند حوادثِ دنیا است و هر دو درجات و حیثیات دارند كه سبب اختلافِ آنها است در خوبى و بدى و بزرگى و كوچكى ؛چنانكه گاهى حادثه بزرگى رو مى‏ دهد […]