سلام بر زارع

تاریخ پنجشنبه 21 شهر ذیحجه 1342 مطابق 2 برج اسد 1303 – سال اول صفحه اول – شماره 21 – روزنامه نصیحت سلام بر زارع سلام و تعظیم بر تو ای عنصر پاک و ای روح بی آلایش سلام و تعظیم بر تو ای زارع  زحمت کش ای نگهدارندۀ جامعه از فنا و نیستی ای […]