مقاله اعتذار كيوان

شماره مقاله777 مقدسهاى دنيا را گواه صدق اين دعويم مي دانم كه مجهولات من بيش از مجهولات هم آوردان من است و فخر بزرگى است زيرا يافته ‏ام ندانسته‏ هاى بسيارى را در هر فن كه مي بايدم آنها را دانست ومي توانستم وندانستم نه آنهائي كه نبايدم و نتوانست دانست كه از حوزۀ شمار […]

كيوان قزويني و نوگرايي صوفيانۀ وي

شماره مقاله776 از نقطه نظر تغییر و دگرگونی دوران پادشاهی رضا شاه یكی از مهم ترین ادوار تاریخ معاصر ایران است. دوره ای است كه در خلال آن بسیاری از مناسبات سنتی پیشین به ویژه در عرصه های اجتماعی و فرهنگی دچار تغییرات و دگرگونی های بنیادی شد . ولی نكتۀ مهم و تعیین كننده […]

مقاله كيوان راجع به لغات فارسی | Keyvan’s Essay on Farsi Language

شماره مقاله506 اين بنده ديرى است كه پابند زنده شدن چند اسكلت پر بهاء باستانِ ايرانم كه يكى از آنها زبان است و از پيدايش باقى اسكلت‏ها چون يكسره نوميدم نام آنها را نمى‏برم كه چيستند زيرا از نام بردن و نبودن داغ دل تازه مى‏شود گرچه درباره زبان هم نوميد بودم كه به اين […]