کتاب سرانجام(نسخه خطی)

موضوع : اسلام و آموزش و پرورش – تربیت خانوادگی – جنبه‌های مذهبی – اسلام

آداب زندگی انفرادی – اقسام اجتماع – آداب اجتماع

مقدمه سرانجام

  شماره مقاله619 هر كس كه در اين جهان دير بپايد و از  هر سو  در راه و روش زندگى نيكو بنگرد و باريك بينى خود را نيز در كارهاى خود و كارهاى ديگران بكار بندد ،خواهد يافت راه آسانى را (آسان بالنسبة) براى هر دسته از مردم كه هزارانند و همه در هم پوكيده‏اند […]