در تغيير عادات و رسوم ايرانيان | On the Change in the Iranian Habits, Customs & Rituals

شماره مقاله 496 در تغييرِ عادات و رسومِ ايرانيان در اين هفتاد سال كه نگارنده ديده‏ امّا راجع به لباس مرد و زن ،اينكه اكنون دو سال است كه به حكم و اجبارِ دولتِ پهلوى رو داده فرمِ چهارم است كه نگارنده در عمر خود ديده . اول مردها در زمستان پنج لباس روى هم […]