دين از سنخ عقل است يا عشق | Religion is Based on Wisdom or Love

شماره مقاله 699 میان اهل دین در سنخ دین اختلاف است ،اكثر آنها دین را از سنخ عقل و عدل و قانون می دانند و لازمۀ اثبات لزوم نوع دین در میان بشر نیز همین است و اقل كه عرفای هر دین باشند (آن هم نه همۀ عرفا) دین را از سنخ عشق و فضل […]

در تعليمات دين و آن سه قسم است

شماره مقالات 598 در اين مقاله عناوين ذيل را خواهيد خواند : نخست مطلق دين سرمايه همه تعليمات سه سرمايه دين سه درجه دارد دين موقّت ابتدايى وجدان مكتسبى در امور اضافيه و در عشق عنوان دوم از جلد سيم كيوان‏نامه در تعليمات راجعه به دين و آن سه قسم است : نخست مطلق دين […]