اراده انسان مورد تكاليف دينيه است

شماره مقاله 705 چون این فضاى هستى نسبت به همّت و اراده بلند انسان بسى محقّر و تنگنا است،پس ممكن نیست كه هیچ هوشمندى به گزارشات این فضاى هستى خرسند و قانع باشد كه اگر باشد نشانه كوچكى و محدود بودنِ‏ اوست یا نقصانى در احساس او هست.زیرا قوّه احساس بمنزله چشم است براى دلِ‏ […]

انتظار و امام زمان «عج» | Awaiting the Lord of Our Age

شماره مقالات702 چونكه در اديان جنبه روحيّت بيشتر از علوم و ساير فنون دنيا هست بلكه محض روحيّت است. پس ما در اين قدم مى‏خواهيم بدانيم اين دينى كه ما به انتخاب عقلانى خود پيش گرفته‏ ايم آيا به ما نويد يك روح تازه زياده بر روحى كه قبل از درآمدن به اين دين داشتيم […]

وعده مكاشفه در اسلام | The Tiding of Spiritual Revelation in Islam

شماره مقاله 618 پس بنابراین دین اسلامِ ما از آن ادیانى است كه وعده صریح مى‏ دهد براى مكاشفات اجمالا و این اجمال و ابهام هم در طرف مكاشفات مأخوذ است و هم در طرف كسى كه مكاشفه براى او روى دهد، یعنى براى عموم مسلمین این وعده نیست.پس این كشف اجمالى موعود اسلام صاحب […]

نظر قائلين به تناسخ | The Standpoint of Believers in Reincarnation

شماره مقاله 617 و در اینجا مناسب است متذكّر این فلسفه دینى بشویم كه نظر قائلین به تناسخ[19] به وسعت مقامات و كمالِ‏ قدرتِ ‏روح بشرى است كه یك روحِ‏ بشرى مى‏ تواند از چندین جسم به نوبت جذب لطائف نماید و دوراتِ‏ عدیده[20] به عالم جسم درآید و هماره تن خود را تازه نماید،تا […]

در رفع یعنى معدوم كردن چیز موجود

شماره مقاله 616 فريده 22 هر كه گوید خداى بشناسم‏                        او خدا را ز خویش نشناسد وَ لَیسَ لِرَجْلٍ حَطَّهُ اللّهُ رافِعٌ‏                      وَ لَیسَ لشَیىُ شانَه اللّهُ دافِعٌ‏ رفع یعنى معدوم كردنِ چیزِ موجود و اینجا مناسب است با حطّ كه به معنى گذاردن است و فعل و وقوع است . دفع منع از وجود […]

در تلازمِ نعمت و خدمت وجوداً و عدماً

شماره مقاله615 فريده سيزدهم از كنز ششم در تلازمِ نعمت و خدمت وجوداً و عدماً هر كه تواند نعمت به كسى داد تواند او را امر به خدمت كند نه غیرِ او را و به اندازه نعمت كه به او داده نه بیشتر و وقتى كه نعمتش بریده شد حقِّ امرِ به خدمت هم بریده […]

در نفس الامر | On the Essence of the Absolute Being

شماره مقاله 614 فريده 21 نفس الامر كه گویند مراد صفحه و ظرف وجود است نسبت به هر موجودى ؛ پس صفحه خارج نفس ‏الامرِ موجود خارجى است و صفحه ذهن نفس ‏الامرِ موجود ذهنى است .پس نفس‏الامر یعنى ما فیهِ ‏الوجوُد  نه مابِهَ ‏الوجود و بعضى لام ‏الامر را اشاره به خودِ آن موضوعِ […]

در نسبتِ معقولِ ثانى به معقولِ اوّل | The Relation of the Second Intellect to the First Intellect

شماره مقاله 613 فريده 20 نسبتِ معقولِ ثانى به معقولِ اوّل در صفحه ذهن همان نسبتِ عَرَض است در صفحه خارج به جوهر و نیز نسبتِ معقولِ  ثالث  به  معقولِ ثانى همین است و نیز معقولِ رابع به ثالث و هكذا هر چه توان تصوّر نمود و دامنه وَهم را كه مفهوم نامند وسعت داد […]

در تعیینِ مفهومِ وجودِ مطلق‏ | In determining the Meaning of the Absolute Being

شماره مقاله 553 فريده وجوديه 25 در تعیینِ مفهومِ وجودِ مطلق‏ قدرِ مشتركِ اشیاء كه در هر یك همان است كه در همه هست آن وجود مطلق است كه سایه قهرى و یا فعلِ اختیارىِ دائمِ حقیقتِ وجود است و بعضى پندارند كه همان وجود مطلق، حقیقتِ وجود است و ذات اللّه است. در اینكه […]