هر کسی که به مطالعه و بررسی سازمان یابی [ساختاری] صورت ظاهری و نیز محتوایی صوفیه می پردازد کتاب سلسله های صوفیه اثر استاد چهاردهی یک منبع مهم و مرجع بسیار با اهمیت است که آرزو می کنیم به طور وسیع در دسترس قرار گیرد.

آناماری شیمل

بن سپتامبر 2002

مزدکیه

مقاله شماره 117 در قرن پنجم میلادى مزدكیه از مانویت جدا گشت بنیانگذار این دین مزدك فرزند بامدادان اهل شوش بود خسرو انوشیروان مزدكیان را برانداخت و بدین مناسبت به لقب انوشك روان یعنى صاحب روان جاودانى ملقب گشت مزدكیها جمع اموال و امتیاز طبقاتى را منكر گردیده قباد پدر انوشیروان براى مزدك كرسى زر […]

مانى (مانویت)

شماره مقاله 116 مانى در 256 م متولد شد و در سن 13 سالگى بر او تجلى شد كه مقارن سال دوم پادشاهى اردشیر بابكان بود و در 280 م دین خود را اعلام كرد و پیشرفت دین مانى در تركستان روس و چین و ایران و هند سرایت كرد و علت آمادگى مردم بعنوان […]

تصوف ( سیری در تصوف)

شماره مقاله : 115 تصوف در آثار اسلامى فقط در نیمه دوم قرن دوم هجرى پدید آمد و اولین كسى كه صوفى نامیده شد ابوهاشم كوفى بود و بدست ایرانیان بالاخص از گیلان و مردم دیلمان جانبدارى مى‏ شد جامى در نفحات‏ الانس گوید اولین خانقاه را یك امیر ترسا بنا نهاد. بر مكیان وسیله […]

پرده از رازهاى كرامات درویشان بر می دارد

شماره مقاله : 114 بدستور حكیمى كه به طب  قدیم علمى و عملى بصیرت كامل داشته خوردن كندر براى تقویت حافظه معجره آسا است اما بر طبق دستور باشد مثلا بحركات نبض كه سیزده نوع است آشنا باشد و مضرات تناول كندر موجب میشود كه قواى جنسى ضعیف شود و در نطفه اثر گذارده و […]

احضار ارواح

شماره مقاله :113 اولین كسى كه در ایران پایه گذار احضار ارواح و ارتباط با ارواح را بنا نهاد دكتر خلیل ثقفى اعلم‏ الدوله بود این ناچیز با دانشمند پر مهر آزاده آقاى اعزاز ثقفى فرزند دكتر ثقفى آشنا گشته و باب دوستى مفتوح گردید آقاى ثقفى مانند پدر در این علم سالها رنج برده […]

شطرنج العرفا | chess Al-orafa

مقاله شماره112 شطرنج از ابداعات دانشمندان هند است استاد بزرگوارم كیوان قزوینى در رساله فریاد بشر مرقوم داشته‏ اند كه «بزرگمهر كه در خردى تعبیر خواب شاه بواقعى بعد از عجز وظیفه خواران نماید و در جوانى ،بى تعلم بمطالعه یك شبه شطرنج بازد و در قبال آن اختراع نرد سازد چرا باید رهین عزل […]

ایرانشهر

شماره مقاله : 111 حسین كاظم ‏زاده فرزند حاجى میرزا كاظم تبریزى در 20 جدى 1292 هـ .ش در تبریز متولد شد بدعوت تقى زاده به برلن رفته و در مجله كاوه عضو گردید در 1919 م تاسیس كتابخانه ایرانشهر را در برلن كرد و در 1922 م مجله ایرانشهر را بر پا ساخت و […]

وحدت نوین جهانى

مقاله شماره 110 آقاى حشمت الله دولتشاهى حشمت السلطان فرزند محمد صادق میرزا حشمت السلطان از نوادگان شاهزاده محمد علی میرزاى دولتشاهى فرزند فتعلیشاه قاجار در تاریخ 1283 هـ .ق در كرمانشاه متولد و از مالكین شهر كرمانشاه بوده و زندگى مرفهى داشت از اوان جوانى در اثر مطالعه كتبى كه پدرش از سفر غرب […]

تئوسوفى

شماره مقاله :109 كیوان قزوینى در عرفان نامه درصفحه 236 مرقوم داشته ‏اند. عنوان تیوسوفیا را كه ریشه ‏اش از هند و شاخه ‏هایش در اروپا منتشر است و مرام آنها در مجله‏ هاى مصر و بیروت داده شده است می توان تطبیق نمود به عرفان مطلق كه مقید بخصوص یك دین نیست و حدس […]

مهربابا

مقاله شماره 108 شهریار از اهالى یزد و در مذهب پیرو آئین زرتشتى بود كشش روحى او شهریار را واداشت كه جویاى حق و حقیقت گردد و براى رسیدن به این مطلوب خود را نیازمند دید كه سر باستان مرد كامل رسیده‏اى بساید براى دریافت امر هیجده سال تمام با لباس درویشى سفر كرد و […]